Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Watana dolanmagyň täsin şerti.

 Watana dolanmagyň täsin şerti.

İstanbul howa menzilinde öýüne gitmek isleyan 70 toweregi raýat uçara garaşýarlar. Aprel aýynyň 4-de İstanbul howa menzilinde Türkmenistana Ukrainada n gelen talyplary we käbir kesel adamlary alyp giden uçara minmek üçin 500-e golaý adam toplandy. Ol günden bäri ýene uçar bolar umydy bilen 70-e golaý adam howa menzilinde garaşýarlar.

Howa menziline baryp garaşýan raýatlar öň birnäçe gezek Türkmenistanyň konsolluguna ýüz tutupdyrlar, ýöne olaryň jogaby garaşyň bolupdyr. Sonky aprel aýynyň 4-ne bolan gatnawda diňe konsollugyň beren sanawynyň daşynda hiç kimi uçara almandyrlar.

Raýatlaryň aýdyp bermegine görä, İstanbul howa menzilinde işleýän bir adam 20-sinden bärde uçar bolmajakdygyny, ýöne 200 adam toplansa Türkmenistan bilen habarlaşyp Türk howa ýollarynyň bir uçaryny goýup biljekdigini aýdypdyr.

Türkmenistan 2020-nji ýylyň martyndan bäri halkara uçuşlary ýatyrdy we öz ýurdunyň raýatlary üçin serhetlerini petikläpdi. Şol sebäpli raýatlar çet ýurtlardan iki yyldan bäri watanyna dolanyp bilmeýärler

Türkmenistanyň Istambuldaky konsulhanasy wagtal-wagtal ýörite uçar gatnawlaryny guraýar.Ýöne olar dolanmak isleýänleriň ählisi üçin asla ýeterlikli däl.

Türkmen Helsinki Fondy .

Iň soňky habarlar

Здравоохранение: мы не имеем права говорить о недостатках/Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli.
Здравоохранение: мы не имеем права говорить о недостатках/Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli.
Türkmen lukmançylygy: "Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli".
Türkmen lukmançylygy: "Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli".
 TÜRKMENİSTAN KAPILARI AÇILSIN! SUÇLULAR YARGILANSIN!
TÜRKMENİSTAN KAPILARI AÇILSIN! SUÇLULAR YARGILANSIN!
GİDEMEYEN VE KALAMAYAN TÜRKMENİSTANLILAR İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI
GİDEMEYEN VE KALAMAYAN TÜRKMENİSTANLILAR İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI
 SYÝAHAT ETMEK HUKUGYNDAN MAHRUM BOLAN TÜRKMENISTANLAR MESELESINI ÇÖZMEK ÜÇIN ÇAGYRYŞ.
SYÝAHAT ETMEK HUKUGYNDAN MAHRUM BOLAN TÜRKMENISTANLAR MESELESINI ÇÖZMEK ÜÇIN ÇAGYRYŞ.