Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Sandra de Bluanyň açyk haty.

 Sandra de Bluanyň açyk haty.

Siziň Alyhezretiňiz Prezident Nyýazow,

Men Kanadadaky Britaniýa Kolumbiýa Ahal-Teke atlarynyň eýesi. Kanadalylary bu täsin tohum bilen tanyşdyrmak üçin ömrümi bagyş etdim. Bir gün prezidentiň athanasyna baryp, atlaryňyzy görüp bilerin diýip umyt edýärin. Dünýädäki iň owadan Ahal-Teke atlary siziň athanada diýýärler. Eýýäm birnäçe suraty we portleri bezän Pyýada bilen Ýanardagy görmek haýran galdyryjy.

Siziň Alyhezretiňiz, diňe bir Ahal-Teke atlarynyň höwesli muşdagy hökmünde däl, eýsem bu tohumyň goralmagyna we ösmegine ägirt uly goşant goşan adam hökmünde halkara abraýyňyz bar. Asylly Ahal-Teke atlaryny daşary ýurtlaryň baştutanlaryna hödürleýän sahylygyňyz, bu atlara nähili baha berýändigiňizi, buýsanýandygyňyzy görkezýär. Kanadada Ahal-Teke atlaryny köpeltmek we ösdürmek baradaky sähelçe tagallalarym netijeli bolar diýip umyt edýärin. Geçen ýyl atlarymyzdan biri, owadan Almaty, Elýa çyzgysy, uly sergide ähli tohumlaryň arasynda tohumyň çempiony we ätiýaçlyk çempiony bolanda, üstünlik gazandyk. Kanadaly atçylary Ahal-Teke tohumy bilen tanyşdyrmakdan başga-da, olary Ahal-Teke Watany bilen tanyşdyrmak mümkinçiligine buýsanýaryn. Uly gadymy toprak - Türkmenistan, diňleýjilerimi yzygiderli gyzyklandyrýar. Bir gün beýik watanyňyza baryp görerin diýip umyt edýärin. Men kitaplaryň ýurduň ähli ajaýyplygyny görkezip biljekdigine şübhelenýärin.

Meniň gaty hormatlaýan başga bir türkmen atçym Geldi Kärizow. Jenap Kärizow Ahal-Teke tohumy barada giňişleýin bilim görkezdi. Halkara Ahal-Teke Atçylyk Jemgyýetiniň agzalaryndan jenap Kärizowyň birnäçe ýyl ozal tussag edilendigini we saglyk ýagdaýynyň erbetdigini öwrendim. Men, Alyhezretiňize hormatsyzlyk etmek islemeýärin we G.Kärizowyň näme üçin türmededigini soraýaryn. Men Kanadanyň raýaty, bilşiňiz ýaly Kanada bütin dünýäde bitarap ýurt hasaplanýar. Kanada beýleki ýurtlaryň syýasatyna goşulmaýar. Köp ara alyp maslahatlaşmadan soň, size şahsy hat ýazmagy we teklip hödürlemegi makul bildim. Teklibimde peýdany görersiňiz diýip umyt edýärin. Hormat bilen, G.Kärizowyň prezidentiň günäsini geçmegini haýyş edýärin, belki-de, saglyk ýagdaýynyň agyrdygyna we geçmişde öz ýurduna we Ahal-Teke tohum atlaryna yhlas bilen we höwes bilen hyzmat edendigi sebäpli bolup biler. Milli at güni, Prezidentiň amnistiýasyny bermek üçin dogry pursat bolup biler. Alyhezretiňiz, bu amnistiýa Ahal-Teke atçylykçylaryň halkara jemgyýeti tarapyndan Ahal-Teke tohumyna duýgudaşlyk hökmünde garalar diýip ynandyryp bilerin, sebäbi bu tejribe bermekde peýdany görjekdigiňizi görkezer we tohumyň peýdasy üçin G.Kärizowy bilmek. Alyhezretiňiz, bu teklip bilen sizi gynandyrmadym diýip umyt edýärin. Bu meniň niýetim däldi. Bu barada pikir etmegiňizi haýyş edýärin.

Hormatlamak bilen, Sandra de Blua Karzy Larch Ahal Tekes Kanada

Bu hat 2005-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmen Helsinki gaznasy tarapyndan alyndy.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....