Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ýylyň dowamynda 1000-den gowrak adam hukuklaryny goraýjy dünýäde repressiýalaryň pidasy boldy.

Ýylyň dowamynda 1000-den gowrak adam hukuklaryny goraýjy dünýäde repressiýalaryň pidasy boldy.

Ýylyň dowamynda 1000-den gowrak adam hukuklaryny goraýjy dünýäde repressiýalaryň pidasy boldy.

2005-nji ýylda müňden gowrak adam hukuklaryny goraýjy repressiýalaryň we zorlugyň pidasy boldy. Dürli ýurtlar üçin bu maglumatlar Bütindünýä Gynamalara garşy Assosiasiýa tarapyndan neşir edildi.

"Azatlyk" radiosynyň habaryna görä, birleşigiň hasabatynda Russiýada, Özbegistanda we Gyrgyzystanda adam hukuklaryny goraýjylaryň fiziki taýdan yzarlanmagy we yzarlanmalary görkezilýär. Geçen ýyl Belarusda we Gazagystanda adam hukuklaryny goraýjylar gaty şübheli sudlardan soň gözenegiň aňyrsynda tapyldy.

Hasabatda bellenip geçilişi ýaly, Türkmenistanda adam hukuklary çärelerini geçirmek mümkin däl.

SyýasatRu

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Resminamalary täzeläp bilmezlik, türkmen migrant aýal-gyzlaryň hukuklarynyň ýoklugyny güýçlendirýär.
Resminamalary täzeläp bilmezlik, türkmen migrant aýal-gyzlaryň hukuklarynyň ýoklugyny güýçlendirýär.