Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ýylyň dowamynda 1000-den gowrak adam hukuklaryny goraýjy dünýäde repressiýalaryň pidasy boldy.

Ýylyň dowamynda 1000-den gowrak adam hukuklaryny goraýjy dünýäde repressiýalaryň pidasy boldy.

Ýylyň dowamynda 1000-den gowrak adam hukuklaryny goraýjy dünýäde repressiýalaryň pidasy boldy.

2005-nji ýylda müňden gowrak adam hukuklaryny goraýjy repressiýalaryň we zorlugyň pidasy boldy. Dürli ýurtlar üçin bu maglumatlar Bütindünýä Gynamalara garşy Assosiasiýa tarapyndan neşir edildi.

"Azatlyk" radiosynyň habaryna görä, birleşigiň hasabatynda Russiýada, Özbegistanda we Gyrgyzystanda adam hukuklaryny goraýjylaryň fiziki taýdan yzarlanmagy we yzarlanmalary görkezilýär. Geçen ýyl Belarusda we Gazagystanda adam hukuklaryny goraýjylar gaty şübheli sudlardan soň gözenegiň aňyrsynda tapyldy.

Hasabatda bellenip geçilişi ýaly, Türkmenistanda adam hukuklary çärelerini geçirmek mümkin däl.

SyýasatRu

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....