Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen häkimiýetleri halkara guramalarynyň raýat jemgyýetini dikeltmek tagallalaryna päsgelçilik döredýär.

Türkmen häkimiýetleri halkara guramalarynyň raýat jemgyýetini dikeltmek tagallalaryna päsgelçilik döredýär.

Türkmen häkimiýetleri 2004-nji ýylyň 25-26-njy noýabry aralygynda Aşgabatda geçiriljek Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň okuw we gözleg merkeziniň INTRAC (the International NGO Training and Research Centre) seminaryny gadagan etdi. INTRAC-yň wekili Ann Garbut Aşgabat şäherine uçup bilse-de, Türkmeniň Daşary işler ministrligi meýilleşdirilen çäräni "manysyz" hasaplady.

Ondan biraz öň, Türkmenabatda, Amerikan Counterpart Consortium guramasynyň gatnaşmagynda ýerli jemgyýetçilik aktiwistleri üçin bäş günlük seminar, işiň üçünji gününiň ahyrynda häkimiýetler tarapyndan kesildi. Seminaryň guramaçylaryna, hususan-da, Türkmenistandaky ýagdaýyň käbir taraplaryny ara alyp maslahatlaşanda "kyncylyk" sözüni ulanmaga ýol berilmejekdigi görkezildi.

Adam hukuklary merkezi "Memorial" tarapyndan Aşgabatdan alyndy.

Iň soňky habarlar

P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...