Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň Daşary işler ministri adam hukuklarynyň bozulmagy baradaky aýyplamalary ret etdi.

 Türkmenistanyň Daşary işler ministri adam hukuklarynyň bozulmagy baradaky aýyplamalary ret etdi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Üçünji komitetiň öňünde eden çykyşynda öz ýurdunda adam hukuklarynyň bozulmagy baradaky aýyplamalary ret etdi. Bu mesele boýunça çözgüdiň hemaýatkärleriniň meýilli çemeleşmesini görkezýändigini aýtdy.

Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky karar taslamasy düýn BMG Baş Assambleýasynyň Üçünji komiteti tarapyndan kabul edildi. BMG-nyň 65 agzasy tarapyndan goldanyldy, 49 ştat garşy çykdy, 56-sy saklandy. Taslama Ýewropa Bileleşiginiň başlangyjy bilen hödürlendi. ABŞ, Awstraliýa, Ýaponiýa we başga-da birnäçe ýurt tarapyndan goldanyldy. Umuman alanyňda, 36 ştat taslamanyň hemaýatkäri boldy. Türkmenistanda dowam edýän çynlakaý adam hukuklarynyň depelenmegine çuňňur alada bildirdiler.

Baş Assambleýanyň umumy mejlisinde tassyklanmaly karar taslamasy hökümetiň islendik oppozisiýa syýasy işini basyp ýatyrmak syýasatyny ýazgarýar. Kararda esassyz tussag edilmeler we bikanun tussag edilmeler, söz we din azatlygynyň bozulmagy we ş.m. barada aýdyldy.

“Türkmenistanyň adam hukuklary babatynda alyp barýan oňyn hereketlerini ykrar edip, hakykata laýyk gelmeýän maglumatlara esaslanyp, karar taslamasynyň awtorlary düýpgöter ikitaraplaýyn taslama hödürlediler. Olarda rezolýusiýada gozgalan meseleler boýunça hakykatlar barada maglumat ýok "-diýdi.

Ministr rezolýusiýadaky aýyplamalaryň köpüsiniň esassyzdygyny we öňe sürülmeýändigini aýtdy. Türkmenistanda şahsyýetiň pikirini beýan etmek bilen baglanyşykly syýasy, dini ýa-da başga sebäplere görä tussag edilmek ýa-da iş kesmek meselesiniň hiç biriniň ýokdugyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, ýurtda esassyz tussag edilmeler we bikanun tussag edilmeler ýok. Pikir, wyjdan we söz azatlygyny çäklendirmek baradaky aýyplamalaryň hakykata laýyk gelmeýändigini aýtdy.

Reşid Meredow karar taslamasynyň girizilmeginiň Türkmenistana gönüden-göni syýasy basyşdygyny we iri tebigy baýlyklara eýe bolan we sebitde möhüm geografiki orny eýeleýän ýurdy aýry-aýry döwletleriň ýa-da toparlaryň ştatlarynyň meýilnamalaryny durmuşa geçirmäge çekmek synanyşygydygyny aýtdy.

“Adam hukuklary baradaky aladalaryny mälim eden Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary bu meseleler boýunça biziň ýurdumyz bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin aslynda hiç zat etmeýär. Ýewropa Bileleşiginiň delegasiýasy-da, bu rezolýusiýa hemaýatkär ýurtlaryň wekilleri-de ýurduň hökümetiniň çakylygy bar bolsa-da, Türkmenistana baryp görmedi "-diýdi.

BMG habar merkezi.

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.