Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk Radiosy „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“

Azatlyk Radiosy   „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“

Türkmenistanda polisiýa Azatlyk Radiosynyň öňki habarçysy Hudaýberdi Allaşowy tussag etdi. Žurnalistiň ýakynlarynyň sözlerine görä, polisiýa Allaşowy Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherindäki öýünden alyp gidipdir. Tussag edilmezinden birnäçe gün öň, Allaşowyň ýerli polisiýa edarasyna çagyrylandygy, ol ýerde urlandygy we gynamalara sezewar edilendigi barada Azatlyga belli boldy. Polisiýanyň ondan anyk nämeleri talap edendigini Azatlyga anyklamak başartmady. Allaşow Azatlyk Radiosy bilen 2016-njy ýylda hyzmatdaşlyk etdi. Şol ýyl ol we onuň ejesi nas saklamakda aýyplanyp, tussag edilipdiler.

34 ýaşly Allaşowyň tussag edilendigini onuň ýakynlary 1-nji dekabrda Azatlyga ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä, birnäçe polisiýa işgäri gündiz sagat 4-lerde öňki žurnalistiň Köneürgençdäki öýüne kürsäp girýär we zor bilen ony çykaryp, ulagyň içine salyp äkidýär. Şondan bäri Allaşowyň ykbaly barada maglumat ýok.

Mundan birnäçe gün öň, Allaşowyň Köneürgenjiň polisiýa edarasyna çagyrylyp, ol ýerde urlandygy we elektrik togy bilen gynalandygy aýdylýar. Azatlyk bu maglumaty, şeýle-de onuň gynamalar bilen soraga çagyrylmagynyň mümkin sebäplerini tassykladyp bilmedi.

Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň oktýabr-dekabr aralygynda Azatlyk bilen hyzmatdaşlyk saklady. Dekabrda ol we onuň ejesi Gurbantäç Arazmýadowa, hamala, nas serişdelerini saklandygy baradaky galp aýyplamalar bilen tussag edildiler. Allaşowyň tussag edilen güni, ýagny 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşogzuň kanun goraýjy edaralaryna onuň Azatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlyk saklaýandygy mälim bolandygy anyk belli.

Şol pursat, Azatlygyň çeşmeleri Hudaýberdiniň we Gurbantäjiň Köneürgenjiň polisiýa edarasynda gazaplylyk bilen urlandygyny we, şol sanda elektrik togy bilen hem gynalandygyny aýtdylar. Azatlykda žurnalistiň we onuň ejesiniň işini Milli Howpsuzlyk Ministrligiň Daşoguz welaýat boýunça bölüminiň alyp barandygy barada maglumat bar. MHM işgärleri Allaşowdan we Arazmýadowadan başga-da, žurnalistiň aýaly Ejeşi we iki sany ýaş çagasyny hem soraga çagyrdylar.

Daşary ýurt diplomatlarynyň we halkara guramalarynyň goşulmagy netijesinde, Allaşow we onuň ejesi 2017-nji ýylyň fewralynda azatlyga çykdylar. Emma sud olary şertli ýagdaýda üç ýyl tussaglyga höküm etdi. Türkmenistanyň kanunçylygynda nas serişdelerini saklamak üçin jenaýat jogapkärçiligi göz öňünde tutulmadyk bolsa-da, bular ýaly höküm çykaryldy.

Tussaglykdan çykandan soň, Allaşow türkmen häkimiýetleri tarapynda dowam edýän basyşlar sebäpli, Azatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlygyny kesdi. Üç aý dowam eden tussaglyk we gödek daranyş sebäpli Allaşowyň we Arazmýadowanyň saglyk ýagdaýy juda gowşady. Emma onda-da kanun goraýjy edaralaryň basyşlary ýatmady. Allaşowlaryň Köneürgençdäki öýüne polisiýa we MHM işgärleri hiç hili sebäpsiz gelip, olara gorkuzdylar we haýbat atdylar. Hususan-da, Azatlyk Daşoguz barada islendik bir maglumat çap etse, olara hem basyş güýçlendi.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....