Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

BMG Baş Assambleýasynyň Türkmenistan baradaky karary.

BMG Baş Assambleýasynyň Türkmenistan baradaky karary.

Birleşen Milletler

Baş Assambleýa

Elli sekizinji sessiýa Üçünji komitetiniň gün tertibi punkt 117 (c)

Adam hukuklary soraglary: adam hukuklarynyň ýagdaýy we ýörite hasabatçylaryň we wekilleriň hasabatlary.

Awstriýa, Albaniýa, Belgiýa, Bolgariýa, Wengriýa, Germaniýa, Gresiýa, Daniýa, Irlandiýa, Islandiýa, Ispaniýa, Italiýa, Kipr, Latwiýa, Litwa, Lýuksemburg, Malta, Gollandiýa, Norwegiýa, Polşa, Portugaliýa, Slowakiýa, Sloweniýa, Beýik Britaniýa Angliýa we Demirgazyk Irlandiýa, Finlýandiýa, Fransiýa, Çehiýa, Estoniýa, Şwesiýa we Amerikanyň Birleşen Ştatlary: karar taslamasy

Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy

Baş Assambleýa,

Birleşen Milletler Guramasynyň ähli agza döwletleriniň adam hukuklaryny we esasy azatlyklary öňe sürmek we goramak borjunyň bardygyny we bu ugurda dürli halkara resminamalarynda öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmelidigini tassyklamak,

Türkmenistanda dowam etdirilýän adam hukuklarynyň çynlakaý bozulmagyna öz aladasyny bildirip, 2003-nji ýylyň 16-njy aprelinde, 2003-nji ýylyň 11-nji aprelinde Adam Hukuklary Geňeşini ýada salýan,

Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Moskwa mehanizminiň hasabatçysynyň 2003-nji ýylyň mart aýyndaky hasabatynda görkezilen maslahatlara üns bermek bilen,

Türkmenistan hökümetiniň ýaňy-ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary boýunça Ýokary Komissarlygynyň edarasyndan hünärmenler toparyny adam hukuklary babatynda tehniki kömek bermek, şeýle hem şahsy wekiliň soňky saparlaryny kanagatlandyrmak teklibini kanagatlanmak bilen belläp geçdi. Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary, Merkezi Aziýanyň gatnaşyjylary we Milli Azlyklar Guramasynyň Ýokary Komissary,

Türkmenistan hökümetini çagyrýar:

(a) Adam Hukuklary Komissiýasynyň 2003-nji ýylyň 16-njy aprelindäki 2003/11 rezolýusiýasynda görkezilen çäreleri doly durmuşa geçiriň we altmyşynjy mejlisiniň öňüsyrasynda Komissiýa bu ugurda görülýän çäreler barada habar beriň;

(b) 2003-nji ýylyň mart aýynda Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Hasabatçysynyň hasabatynda görkezilen teklipleri doly durmuşa geçiriň, guramanyň dürli guramalary bilen konstruktiw hyzmatdaşlyk ediň we şahsy wekiliň täze syýahatyny ýeňilleşdiriň. Guramanyň döwletlerdäki baş sekretary - Merkezi Aziýanyň gatnaşyjylary we Milli Azlyklar Guramasynyň Ýokary Komissary;

c) Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary boýunça Ýokary Komissarlygynyň Edarasy bilen konstruktiw gepleşiklere gatnaşmak we Ofisiň ähli mehanizmleri bilen doly hyzmatdaşlyk etmek;

d) Gyzyl Haç Halkara Komitetine, aklowjylara we garyndaşlara, tussaglykda saklanýan adamlar bilen görüşi üpjün etmek.

Birleşen Milletler Guramasy.

Iň soňky habarlar

Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
 Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.