Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen prokuraturasynyň hataryndaky işgärleri arassalamak dowam etdiriler.

Türkmen prokuraturasynyň hataryndaky işgärleri arassalamak dowam etdiriler.

Türkmen prokuraturasynyň işgärleriniň hataryndaky işgärleri arassalamak dowam etdiriler. NW habarçysy Oraz Saryýewiň habaryna görä, muny prezident S.Nyýazow hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň yzygiderli ýygnagynda aýdypdyr. Döwlet baştutany birnäçe jenaýat işinde aýyplanýan öňki Baş prokuror Gurbanbibi Atajanowa tussag edilenden soň, prokurorlara duýduryş berdi: jenaýat işine gatnaşýanlar, Atajanowanyň hileleri bilen baglanyşykly adamlaryň özleri boýun almaly, şonda olar bagyşlanarlar.

Türkmenbaşy prokuratura işgärlerine ýüzlenip: "Siz meniň görkezmelerime boýun egmediňiz, indi kanunyň öňünde jogap berersiňiz, hemmäňizi arassa suwa çykararyn" -diýdi. NW habarçysynyň habar bermegine görä, S.Nyýazow Mary we Daşoguz welaýatlarynyň prokurorlaryny Atajanowa bilen jenaýat gatnaşyklarynda günäkärledi we prokuraturanyň we Içeri işler ministrliginiň birnäçe işgärini işinden boşatdy. Ýurduň prezidenti ýakyn wagtda serhet we gümrük gullugynda tertibi dikeltmegi wada berdi we neşe gaçakçylaryna garşy işjeň göreşmäge çagyrdy. Türkmenbaşy özüne wepaly adamlaryň hukuk goraýjy edaralarda jogapkär wezipeleri eýeleýän we şol bir wagtyň özünde neşe gaçakçylygyna howandarlyk edýän onlarça işgäriň bardygyny aýtdy, ýöne bu adamlaryň atlaryny aýan etmegiň entek irdigini aýtdy. Hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň ýygnagynda çykyş eden döwlet baştutany sebitlerde we etraplarda neşekeşlige garşy görülýän çäreleri gutlady.

NW habarçysy Türkmenbaşynyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň, gümrük gullugynyň işgärleriniň we daşary ýurt raýatlarynyň hasaba alyş gullugynyň hüşgärligini talap edendigini habar berdi - Türkmenistana gelýän daşary ýurtlulara we öz ilatyna has berk gözegçilik etmeli, sebäbi Türkmenbaşynyň pikiriçe, ýurduň içinde we daşary ýurtda respublikany garalamak isleýän adamlar bar.

W. Wolkow, O. Saryýew.

"Doýçe Welle"

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.