Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG Aşgabady bilimlerdäki synaglardan goraýar.

 ÝHHG Aşgabady bilimlerdäki synaglardan goraýar.

ÝHHG-nyň Baş sekretary Dmitriý Rupel çarşenbe güni Türkmenistanyň ömürlik prezidenti Saparmyrat Nyýazow bilen duşuşygynda Aşgabat şäherini bilim pudagyndaky synaglar bilen meşgullanmazlyga çagyrdy.

Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda orta mekdepde okamak döwri on bir ýyldan dokuza çenli azaldy, tölegli ýokary bilim girizildi, uniwersitetleriň agşam we habar alyş bölümleri ýapyldy, daşary ýurt dili sapaklary ýatyryldy we "Ruhnama" kitaby Nyýazow tarapyndan ýazylan esasy akademiki ders boldy.

Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň başlygy 65 ýaşly prezident bilen duşuşandan soň jurnalistlere "Bilim bilen geçirilen synaglar jemgyýetiň ösüşine ýaramaz täsir edip biler" -diýdi.

Rupel "Ýugoslawiýada we Sowet Soýuzynda bilim işine hökümetiň gatyşmagynyň negatiw mysallaryny getirdim" -diýdi.

Fewral aýynda ABŞ-nyň Döwlet departamenti türkmenleriň bilimdäki täzeliklerine alada bildirdi.

Reýter

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....