Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG Aşgabady bilimlerdäki synaglardan goraýar.

 ÝHHG Aşgabady bilimlerdäki synaglardan goraýar.

ÝHHG-nyň Baş sekretary Dmitriý Rupel çarşenbe güni Türkmenistanyň ömürlik prezidenti Saparmyrat Nyýazow bilen duşuşygynda Aşgabat şäherini bilim pudagyndaky synaglar bilen meşgullanmazlyga çagyrdy.

Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda orta mekdepde okamak döwri on bir ýyldan dokuza çenli azaldy, tölegli ýokary bilim girizildi, uniwersitetleriň agşam we habar alyş bölümleri ýapyldy, daşary ýurt dili sapaklary ýatyryldy we "Ruhnama" kitaby Nyýazow tarapyndan ýazylan esasy akademiki ders boldy.

Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň başlygy 65 ýaşly prezident bilen duşuşandan soň jurnalistlere "Bilim bilen geçirilen synaglar jemgyýetiň ösüşine ýaramaz täsir edip biler" -diýdi.

Rupel "Ýugoslawiýada we Sowet Soýuzynda bilim işine hökümetiň gatyşmagynyň negatiw mysallaryny getirdim" -diýdi.

Fewral aýynda ABŞ-nyň Döwlet departamenti türkmenleriň bilimdäki täzeliklerine alada bildirdi.

Reýter

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....