Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Azatlyk" radiosynyň söhbetdeşlerini hökümet tarapyndan yzarlamagyň täze maglumatlary.

 "Azatlyk" radiosynyň söhbetdeşlerini hökümet tarapyndan yzarlamagyň täze maglumatlary.

"WATAN", 19-njy noýabrda Türkmenistanda başlanan "Azatlyk" radiosynyň jurnalistleri bilen gürleşmäge het eden raýatlary aç-açan yzarlamalar barada ýazdy. Iş diňe telefonlaryny öçürmek bilen çäklenmedi. Häkimiýetler adamlary tussag edip, işinden kowup başladylar. Hususan-da, Glyçduryýew maşgalasyna şeýle ykbal geldi.

Saparmyrad Öwezberdiýew gürrüň berýär:

“Halmyrad Glyçdurdyýew ÝHHG-nyň Aşgabaddaky ofisine ýüzlendi, oňa Glyçdurdyýewiň we gyzynyň tussag edilmeginiň bikanundygyny aýtdylar. Telefonlary öçürmek we Jenneti (Glyçdurdyýewiň gyzy) işden aýyrmak hem bikanun. Şeýle hem, 18-nji noýabrda meýilleşdirilýän ÝHHG missiýasynyň täze ýolbaşçysy gelenden soň ýene ýüz tutmak maslahat berildi.

Jennet Glyçdurdyýewa BMG-nyň Aşgabatdaky ofisine Milli howpsuzlyk ministrligi tarapyndan 1 gün tussag edilenden soň ýüz tutdy. Şondan soň Jennet ýene Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine çagyryldy we ol ýerde ýene sorag edildi we gorkuzyldy, geljekde BMG ýa-da ÝHHG bilen habarlaşmazlygy duýduruldu. Jennet Glyçdurdyýewa 2004-nji ýylyň tomsunda kakasy Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi tarapyndan tussag edilenden soň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň inspektory wezipesinden boşadyldy (bu guramada 15 ýyl işledi).

Glyçdurdyýew Milli howpsuzlyk ministrliginiň kazyýetden öňki tussaghanasynda birnäçe gün saklandy we soň boşadyldy. Öý telefony hem bary-ýogy 10-15 gün ozal işlemäge başlapdy we şol wagt Milli howpsuzlyk ministrligi tarapyndan ýene-de öçürildi. Indi bolsa öý telefony, 2 hepde töweregi işlänsoň, ýene kesildi.

Bu hekaýa, meniň öý telefonlarymyň Aşgabatdaky öýümde öçürilendigini ýatladýar. Telefonlarym hem ýylda 3-4 gezek yzygiderli kesilýärdi. Her gezek kesilende, telefonlarym 2-3 aýlap işlemedi, ýagny düzedilensoň, men maşgalam bilen 1-2 hepde, käte hatda 2-3 gün işlemeginden lezzet alýardyk. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi olary yzygiderli öçürýärdi. Bir gezek telefonym işledi, ýöne iki sagatdan soň ýene öçürildi. Bu zatlar, men Türkmenistandan ABŞ-a gitmäge mejbur bolmanka bolup geçdi. H. Glyçdurdyýew 2004-nji ýylyň 16-njy noýabrynda "Azatlyk" radiosyna interwýu bereninde maňa bu zatlaryň hemmesini aýtdy. Söhbetdeşlik "Azatlyk" radiosynda efire berlensoň, Glyçdurdyýewiň öý telefony öçürildi. "

OPD "WATAN"

Iň soňky habarlar

Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar