Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Bir garry adamyň öýüni elinden almak türkmen polisiýa işgäri üçin abraýly mesele.

Bir garry adamyň öýüni elinden almak türkmen polisiýa işgäri üçin abraýly mesele.

Bir garry adamdan ýaşaýyş jaýyny almak türkmen polisiýasynyň abraýy Türkmen polisiýa işgärleri bir garry rus aýaldan jaýyny bikanun almaga synanyşýarlar. Gynansagam, häzirki Türkmenistanda bu adaty bir zat.

“Memorial” ynsan haklary guramasynyň şu gün habar berşi ýaly, Türkmenabat şäheriniň Himik kiçi etrapçasynyň 94-nji jaýynyň 41-nji otagy salgysynda ýaşaýan 1935-nji ýylda doglan Walentina Georgiýewna Agafonowanyň garyndaşlary kömek sorap ýüz tutdy.

Agafonowanyň Russiýanyň we Türkmenistanyň goşa raýatlygy bar. Russiýa Federasiýasynda migrant statusyny alandan soň we ýaşaýan üç otagly öýüni hususylaşdyrmak üçin taýýarlandan soň, Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralaryndan oňa basyş başlandy.

2007-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda jelephana guramakda güman edilip, 4 gün tussag edildi. 14-nji sentýabrda ol ýene iki gün tussag edildi, pasporty elinden alyndy, polisiýa işgärleri öýünüň tussag edilendigini we işini kazyýete bermek üçin resminamalary taýýarlaýandyklaryny habar berdiler.

Walentina Georgiýewnanyň özi, kanuny sowatsyzlyk sebäpli ýagdaýy anyk düşündirip bilmeýär. Moskwa sebitinde ýaşaýan gyzy Nina kazyýet işinde işleýän polisiýa işgärlerine jaň edeninde, ýeke-täk jogap, ýagdaýy anyklamak üçin Türkmenistana gelmelidigi boldy. Ninanyň sözlerine görä, polisiýa tarapyndan sorag edilende, ejesi kemsidilipdir we gorkuzylypdyr. Soňky günlerde Walentina Georgiýewna her gün yzygiderli polisiýa merkezine çagyrylýar we irdenden ýary gijä çenli ol ýerde wagtyny geçirýär.

TIPÇ Türkmenistanda garrylaryň, esasanam ruslaryň ýaşaýyş jaýlarynyň bikanun konfiskasiýa edilmegi barada birnäçe gezek ýazdy. Bu baglanyşyk we käwagt hukuk goraýjy edaralaryň gönüden-göni gatnaşmagy bilen edilýär. Ýalňyz garrylar öz hukuklaryny gorap bilmeýärler. Rus raýatlygy bolanlar Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyndan goldaw we kömek alyp bilmeýärler.

TIPÇ - Adam hukuklary merkezi "Memorial"

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“