Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenler rus mekdebini arzuw edýärler.

 Türkmenler rus mekdebini arzuw edýärler.

ITAR-TASS - Ruslar we türkmenler Türkmenistandaky ýeke-täk rus mekdebinde okamagy arzuw edýärler. Puşkin Nadejda Gornyň adyndaky türkmen-rus mekdebiniň müdiri "Şu ýyl birinji synpda ýer almak üçin bäsleşik 6 adam boldy" -diýdi. 1-nji sentýabrda 560-dan gowrak çaga sapaklara girer, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 100-den gowrak. Rus dilinde gürleýän çagalar Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we türkmenler bu ýerde deň bölünýärler.

Mekdep her synpda okuwçylaryň sanyny 25-den 30-32 adama çenli köpeltmeli boldy - rus dilli ene-atalaryň çagalaryna rus derejesinde bilim bermek islegi gaty uludyr. "Orta mekdebe girmek üçin köp ýüztutma bar. Diňe şu ýerde, Türkmenistanyň raýatlaryna rus dilinde orta bilim şahadatnamasyny almak mümkinçiligi berilýär" -diýip, mekdebiň direktory belläp geçdi. 2000-nji ýyldan başlap, ähli türkmen orta mekdepleri 9 ýyllyk bilim ulgamyna geçirildi.

Mekdebiň binasy bilelikdäki mekdebiň düzgünnamasyna laýyklykda türkmenler tarapyndan üpjün edilýär, Russiýanyň Bilim ministrligi okuw işini maliýeleşdirýär we abatlaýyş üçin mekdebiň ýolbaşçylarynyň özi pul tapmaly. Şeýle-de bolsa, hemaýatkärlik mümkinçilikleri mekdebiň rahatlygyny we enjamlaryny Aşgabatda işleýän birnäçe türk başlangyç bilim edaralarynyň derejesine ýetirmek üçin ýeterlik däl. Watandaşlara goldaw gaznasy “Ýuriý Dolgorukiý” häzirki wagtda 11000 dollarlyk kompýuter enjamlary üçin arzany gözden geçirýär. Üçekleri bejermek üçin hem şonçarak mukdar talap edilýär. Mekdepdäki ähli otaglar üçin diňe iki sany sowadyjy bar. Türkmenistanda özboluşly rus dilinde gürleýän bu okuw jaýy degişli derejä ýetmek üçin 100 000 dollardan gowrak pul gerek.

Utro.Ru

Iň soňky habarlar

Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
 Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.