Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

BMG Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyna haýran galdy.

BMG Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyna haýran galdy.

BMG-nyň jyns taýdan kemsitmegiň ähli görnüşleriniň öňüni almak boýunça konwensiýa komiteti (CERD) Türkmenistan hökümetine adam hukuklary meselesi boýunça teklipler bilen hasabat taýýarlady we neşir etdi diýip Wremýa Nowosti şu gün ýazýar.

Türkmenistan ýurtda ýaşaýan etnik azlyklary: slawýanlary, özbekleri we buluçlary kemsitmekde aýyplandy.

Şeýlelikde, hasabatda bu milletleriň wekilleriniň ýurduň çöl sebitlerine zor bilen göçürilýändigi, türkmenleriň milli eşiklerini geýmäge mejbur edilendigi we çagalara mekdeplerde ene dilini öwrenmäge mümkinçilik berilmeýändigi bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde, BMG komiteti resmiler tarapyndan yglan edilen ýurduň ýerli ilatyny "türkmenleşdirmek" syýasaty bilen gyzyklanýar.

BMG işgärleri uniwersitetlere girmek ýa-da döwlet işine girmek isleýänler üçin üç nesilde türkmen ganynyň wepalylygy ýa-da arassalygy synagyndan geçmeli diýen ýerli tejribe bilen haýran galdylar.

CERD-iň wekilleri "ähli türkmenleriň mukaddes kitaby" - "Ruhnama" -yň nämedigine düşünip bilmediler, ýöne içindäki "gany garyşdyryp türkmenleri zaýalamak islediler" sözüniň jynsparaz hasaplanýandygyny bellediler.

BMG-nyň hasabatynda rus dilli azlyklaryň pozisiýasyna aýratyn orun berildi. Soňky on ýylda türkmen mekdeplerinde rus dilinde sapak berýän sapaklaryň sany iki esse azaldy we häzirki wagtda şeýle synplara giriş bäsleşigi her ýerde altydan on iki adama çenli dowam edýär. Gazetiň habaryna görä, köp sanly etniki türkmen öz çagalaryna "rus bilimi" bermäge synanyşýar.

CERD hünärmenleri Türkmenistana jynsparazlyk, jyns taýdan kemsitmeler we ksenofobiýa boýunça ýörite hasabatçy ibermeli diýen netijä geldiler. Türkmenbaşy muny kabul etmekden ýüz döndüren halatynda, Merkezi Aziýa respublikasyndaky adam hukuklarynyň bozulmagy baradaky faktlara garamak BMG Howpsuzlyk Geňeşine geçirilip bilner.

Lenta.ru.

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.