Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ýerli reforma häkimiýetiň dikligini berkitýär.

Ýerli reforma häkimiýetiň dikligini berkitýär.

Synçylaryň pikiriçe, ýerli hökümetleriň türkmen reformasy henizem demokratiýa ýörelgelerinden daşdadyr, sebäbi bu diňe parlamentiň ýerli häkimiýetlere gözegçilik ulgamyny güýçlendirýär.

Geçen hepde ministrler kabinetiniň mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurduň "demokratik özgerişlerini" goldamak üçin ýerli dolandyryş ulgamyny özgertýändigini aýtdy.

Bu maksatlar üçin parlamente oba geňeşleriniň işine gözegçilik etmek tabşyryldy we ýerli geňeşleriň enjamlarynda işleýänleriň sany köpelýär.

Türkmenistandaky oba geňeşleriniň başlyklary ýerli geňeşleriň wekillerinden bäş ýyllyk saýlanýar. Ýerine ýetiriji organa ýolbaşçylyk etmek bilen, ýerli derejede kanun çykaryjy başlangyçlara hem hukugy bar.

Bu hökümet işgärleri ýerli, etrap we şäher geňeşlerine, sebit ýolbaşçylaryna we prezidente alyp barýan işleri barada hasabat berýärler.

NBCA-nyň türkmen ykdysadyýet boýunça hünärmeniniň pikirine görä, ýerine ýetiriji we kanun çykaryjylyk ygtyýarlyklarynyň ýerli ýolbaşçylar bilen birleşmegi ýerli häkimiýetleriň işiniň netijesiz bolmagyna sebäp boldy we merkezi hökümet parlamentiň tagallalary bilen olaryň işine gözegçiligi güýçlendirmek isleýär.

Ykdysatçy şu maksat bilen ýerli geňeşleriň işgärleriniň köpelýändigine ynanýar, sebäbi parlamente “öz gözleri we gulaklary” gerek bolar.

Bilermen, ýerli häkimiýetleriň işine gözegçiligi güýçlendirmek, düýpli syýasy özgertmeler amala aşyrylýança we ýerli häkimiýetler hakyky ygtyýarlyklara eýe bolup, hakykatdanam saýlanan häkimiýete öwrülýänçä döwlet dolandyryşyny gowulaşdyrmajak ýarym çäre diýip atlandyrdy.

Şeýle-de bolsa, Aşgabatda NBCA-nyň başga bir synçysynyň pikiriçe, meýletin işleýän oba deputatlarynyň kömekçiler toparyny köpeltmezden başaryp bilmejek jogapkärçilikleri gaty köp.

Synçy, şol bir wagtyň özünde, ýerli häkimiýetleriň tagallalarynyň täsirini ýokarlandyrmak üçin gözegçiligiň nähili amala aşyryljakdygyny jikme-jik görkezmeli we iň bolmanda ýerli işgärlere haýsydyr bir hereket azatlygyny bermeli diýýär.

"Ýerli işgärleriň erkin eli bar bolsa we gorkudan ýaňa titremän, ýokaryk seredip olardan görkezmelere garaşmasa, öz-özüňi dolandyryş reformasy oňyn bolar" -diýip ol belleýär.

NBCA

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....