Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

LBK-12 türkmen tussaglarynyň arzasy.

LBK-12 türkmen tussaglarynyň arzasy.

LBK-12 türkmen tussaglarynyň arzasy.

Lebap welayatynyň Seýdi şäherindäki LBK / 12 tussaglary Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasyna, Birnäçe ilçihanalara we halkara adam hukuklary guramalaryna ýüzlenme iberdi. Awtorlyk gizlin däl. Biz ony doly neşir edýäris, käbir ýerlerde diňe redaksiýa üýtgetmeler girizildi we şikaýatda berlen tussaglaryň sanawy tertipleşdirildi. Asyl ýüz tutma barmaly ýerine iberilýär.

ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň, Germaniýanyň Ilçihanalary, BMG, ÝHHG, Ýewropa Bileleşigi, Human Rights Watch, Freedom House.

Şikaýat

Lebap welaýatynyň Seýdi şäherinde LBK-12 umumy rejimiň syýasy tussaglara garşy adam hukuklarynyň gödek bozulmagy, repressiýalar we gynamalar barada.

Hanymlar we jenaplar! Bu bigünä adamlary halas etmeli we kömek etmeli! Biz, birnäçe tussag, 2 ýyldan gowrak wagt bäri syýasy tussaglar diýilýänleriň aýratyn saklanýandyklaryny synlaýarys, bu ýerde olara "terroristler" hem diýilýär. 2003-nji ýylda zonada olaryň 15-si bardy (LВК-12). (Bu hatda 16 adamyň ady görkezilýär). Bulardan 9 adam Mary döwlet standartynyň işgäri, 3 adam Mary welaýatynyň gümrük gullugynyň işgäri, 1-i harytlary gümrük taýdan resmileşdirmek üçin araçy, 1-si telekeçi.

1. Muhammedow O. - 1956-njy ýylda doglan 181 / 2, 187 UKT - 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

2. Jumaýew M. - 1957-nji ýylda doglan 181 / 2, 187 UKT - 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

3. Hajyýew A. - 1959-njy ýylda doglan 181 / 2, 187 UKT - 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

4. Rejepow Ýa. - 1962-nji ýylda doglan 181 / 2, 187 UKT - 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

5. Adow W. - 1952-nji ýylda doglan . 181 / 2, 187 UKT - 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi (bu ýerde aradan çykdy).

6. Taýmazow G. - 1958-nji ýylda doglan. 181 / 2, 187 UKT - 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi (bu ýerde aradan çykdy).

6. Mämmedow S. - 1978-nji ýylda doglan art. 181 / 2, 187 UKT - 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

8. Borjeşow S. - 1963-nji ýylda doglan 181 / 2, 187 UKT - 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

9. Salamow Ç. - 1968-nji ýylda doglan 181 / 2, 187 UKT - 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

10. Taganow B. - 1973-nji ýylda doglan st.287 / 14, UKT - 5 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

11. Saparow Ş. - 1962-nji ýylda doglan st.287 / 14, UKT - 5 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

12. Mihaýil Komissarow, 210/2 madda, UKT - 5 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

13. Annaýew M. - 1957-nji ýylda doglan. 210/1 madda, UKT - 5 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

14. Baýhanow A. 1957-nji ýylda doglan 210/1 madda, UKT - 5 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

15. Baýramow B. 1961-nji ýylda doglan 210/1 madda, UKT - 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

16. Annanepesow B. 1948-nji ýylda doglan 210/1, UKT - 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi

B.Taganow we Ş.Saparow ýarag satyn almakda dildüwşükde aýyplandy. Emma ýarag satyn almadylar, 2002-nji ýyldaky Sanjar wakalary bilen hem baglanyşygy ýok. Mihaýil Komissarow Sanjar 2002-e taýýarlanylýan wakalar barada maglumatlary habar bermezlikde we gizlemekde günäkärlenýär.

2004-nji ýylyň başynda 1957-nji ýylda doglan M.Annaýew zona getirildi (LВК-12), iş gözlemek üçin Moskwa gitdi we Moskwada oppozisiýa agzalary bilen duşuşyp Aşgabatda işiň ýokdugyny aýtdy we iş tapmakda kömek sorady. Munuň üçin ol azatlykdan mahrum edildi - hasabat bermezligiň sebäbi. 2004-nji ýylyň Baýdak aýynda iň soňkusy getirildi, bu 1957-nji ýylda doglan A.Baýhanow. habar bermezlikde günäkärlenýär. Ol telekeçi. Aşgabatdaky konditer zawodynyň öňki baş müdiri hökmünde tanymal adam. A.Kulyýew bilen alyp barýan işleri barada telefon arkaly söhbetdeşlik üçin iş kesildi, ol ona Moskwada bir müşderini tapdy (ol bolsa) Aşgabat şäherine gelip, milli howpsuzlyk ministrligine (oppozisiýa bilen duşuşyk hakda?) habar berdi.

Ýokardaky ähli ýagdaýlardaky adamlara (iş kesildi), jenaýat faktlary ýok. Ýagny, Döwlet gümrük gullugynyň işgärleri we (işçiler) ýükleri görkezmelere laýyklykda barladylar, gutulary saýlap açdylar: hiç ýerde ownuk ýarag tapylmady we gizlener ýaly ýer ýokdy. A.Baýhanow bilen M.Annaýewiň 2002-nji ýyldaky Sanjar wakalary bilen asla baglanyşygy ýok. Umuman aýdanyňda, Türkmenistanda bikanun iş etmediler, B.Taganow, Ş.Saparow we S.Ataýewede degişlidir. Diňe Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýokary ýolbaşçylaryň öňünde mahabat üçin tussag edilipdi. Zonada 3 ýyl bäri günäkär bolman otyrlar.

2003-nji ýylda (häkimiýetler) polisiýa (LBK-12) çagyrdy we olar (tussaglar) wagtal-wagtal ýenjildi. Soň bolsa ýedisine (tussaglara) dürli düzgün bozmalary ýüze çykaryp, tussag etmegiň düzgünini berkitdiler we Krasnowodskdäki ýapyk türmä iberdiler. Bular M.Komissarow, S. Ataýew, Ş.Saparow, A.Hajyýew, W.Ataýew, Ç.Slamow we Ýa. Rejepow.

Iki tussag- Ç.Taýmazow we W. Adow 2004-nji we 2005-nji ýylda zonada (LВК-12) aradan çykdy. Bejerilmedi, lukmançylyk edarasyna gitmäge rugsat berilmedi, tersine, sebäpsiz jeza kamerasyna saldylar, sowuk (beton) betonda açlyk çekdiler. Zonanyň "gassaby" (LВК-12) Ýanybaýew Hemra jesetlerini garyndaşlaryna dabaraly ýagdaýda berdi we çapak çaldy.

2005-nji ýylyň 16-njy noýabrynda soňky ikisi B.Baýramow we B. Annanepesow 210/1 UKT madda laýyklykda 3 ýyl jeza çekdiler - ýöne goýberilmediler. Belli bir Goçmyrat we DINA-nyň (Içeri işler ministrliginiň jezalandyryş bölümi) wekili Myrat Myradow gelip, sahna gurnadylar we gadagan edilen zatlary (Baýramow we Annanepesowyň) jübüsine saldylar we hersine goşmaça 4 ýyldan gowrak türme tussaglygy berildi. Gynadylar, gije-gündiz sowukda, nobat otagynyň golaýyndaky köçede saklandylar. LBK-12 tussaglarynyň hemmesiniň görmekleri üçin (beýlekilere duýduryş hökmünde) bularyň hemmesini görkezdiler.

Bu wakadan soň hemme zat üýtgedi, galan altysynda gözleg geçirdiler, içki geýimine çenli hemme zadyny alyp gitdiler we hemmesini 3 gezek jeza kamerasyna aç we sowuk ýere ýerleşdirdiler .

Olary görenler gaty ýadaw we syrkaw diýýärler. Mundan başga-da, buýruk boýunça (paýtagtyň häkimiýetleri) urup bilerler. Aşgabatdan şeýle toparyň haçan geljekdigi entek belli däl.

Bu ýerde, LBK 12-de Baýhanow A., Berkeşow S., Jumaýew M., Taganow B., Muhammedow S. indi diri, günäkär adamlar däl, ýöne howp astyndadyr. Olara kömek gerek, garyndaşlaryna baryp görmäge rugsat berilmeýär, lukmançylyk kömegi berilmeýär.

Demokratiýanyň baýdaklary bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Angliýa, Germaniýa Amnesty International, Gyzyl Haç, ähli adam hukuklary guramalary, BMG, ÝHHG, Ýewropa Bileleşigine olary (ýokarda agzalan tussaglary) tussaglykdan halas etmek we türmeden boşatmak (haýyş bilen) ýüzlenmämizi ýetirmegiňizi haýyş edýäris. Olary halas etmek bilen ähli türkmen halkyna kömek edersiňiz.

Biziň hemmämiz baky minnetdar bolarys!

Lebap welaýaty Seýdi LBK 12-den Berdiýew S., Matyýew Ç., Geldiýew S. we beýlekiler.

Hatyň iberilen senesi 2006-njy ýylyň 23-nji fewraly.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“