Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Amnistiýa-2006, 10056 adama täsir eder.

Amnistiýa-2006, 10056 adama täsir eder.

Türkmenbaşy döwlet agdarylyşygy gatnaşyjylarynyň “ýarag götermediklerini” bagyşlaýar

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň karary bilen 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda bolup geçen döwlet agdarylyşygynagatnaşan sekiz adam ýakyn wagtda türmeden boşadylýar. Türkmen döwletiniň baştutany muny duşenbe güni ýurduň ministrler kabinetiniň ýygnagynda yglan etdi, resmi türkmen web sahypasy www.turkmenistan.gov.tm. Häkimiýetleriň habar bermegine görä, ýarag götermedik we soňundan çyn ýürekden toba eden agdarlyşyk gatnaşyjylary boşadylar.

Döwlet agdarylyşygy synanyşygy wagtynda, prezident Nyýazowyň awtoulag ulagy awtomatiki ýaraglar bilen atylanda, özüne şikes ýetmedi, 60-dan gowrak adam tussag edildi, şolardan 16-sy beýleki ýurtlaryň raýatlary, şol sanda bäşisi Russiýadan, alty adam Türkiýeden we biri ABŞ-dan. 50 töweregi adama iş kesildi, olaryň dördüsi oppozisiýa lideri, öňki premýer-ministriň orunbasary we Türkmenistanyň Daşary işler ministri Boris Şyhmyradow ýaly ömürlik azatlykdan mahrum edildi.

Döwlet agdarylyşygyna gatnaşyjylaryň boşadylmagy mukaddes Remezan aýynda Türkmenistanda geçirilen adaty amnistiýanyň bir bölegidir. Umuman alanyňda, şu ýyl Türkmenistanyň prezidentiniň sözlerine görä, bu amnistiýa 10056 adama täsir eder, şol sanda 11 ýurtdan 253 daşary ýurtly hem boşadylar. Hususan-da, aýallaryň hemmesi diýen ýaly türmeden boşadylýar. Döwlet baştutany sebit we etrap häkimlikleriniň ýolbaşçylaryna amnistiýa girýän watandaşlarynyň iş üpjünçiligi barada alada etmegi we ýerli ýerlerde uýgunlaşmagyna kömek etmegi tabşyrdy.

Täze Izwestiýa

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“