Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen blogçysy Farhad Durdyýew näme sebäpden Türkiýede tussag edilýär?

Türkmen blogçysy Farhad Durdyýew näme sebäpden  Türkiýede tussag edilýär?

Türkmen blogçysy Farhad Durdyýew näme sebäpden Türkiýede tussag edilýär?

19-njy maýda sosial ulgamlarda Türkmenistanyň raýaty Farhat Durýýew ady bilen tanalýan Farhat Meýmankuliýewiň türk polisiýasy tarapyndan tussag edilendigi barada maglumatlar ýaýrady. Maglumat “Ýunus” lakamy bilen tanalýan wekilinden gelip gowuşdy, ol Türkiýedäki we Polşadaky migrantlar A.Mämmedow we N.Annaýew bilen habarlaşyp, olara tussag ediş wideosyny iberipdir. "Azatlyk" radiosy Annaýew bilen söhbetdeşlik geçirdi.

20-nji we 22-nji maýda (dynç günleri) adam hukuklaryny goraýjylar Farhatyň Türkiýedäki ýaşaýyş statusynyň ýagdaýy, tussag edilmeginiň sebäpleri, aklawçysynyň bardygyny we beýleki Farhatyň geljekki ykbaly üçin möhüm maglumatlary barada has doly we ygtybarly maglumat almaga synanyşdylar. Ynsan hukuklaryny goraýjylaryň haýyşy boýunça birnäçe aktiwist "Ýunusdan" goranyş strategiýasyny dogry gurmak üçin bu meseleleri aýdyňlaşdyrmagyny haýyş etdi. Häli-häzire çenli jogap ýok.

Şeýle hem, biziň wekilimiz Farhatyň öňki aklawçysy Mustafa Ýaman bilen habarlaşdy, ol 22-nji maýda duşenbe güni blogçynyň ýakynlary bilen habarlaşmaga razy boldy.

Farhat, “Youtube” wideolary bilen Türkmenistanyň hökümeti barada ýiti tankytlar bilen tanalýar. Blogçynyň gödek sözler bilen doldurylan wideolary gaty meşhur, we bu häkimiýetleri gaharlandyrman durmady. Häzirki wagtda blogçynyň “Youtube” kanaly elýeterli däl.

Durdyýew beýleki türkmen raýatlary bilen birlikde Stambulda kärendesine alnan kwartirada tussag edildi. Onuň bilen bile ýaşaýan üç adam polisiýa bölümine äkidildi. Soňra blogçynyň ýanyndaky adamlar boşadyldy we blogçy Tuzlanyň Stambul etrabynyň deportasiýa merkezine iberildi.

Käbir maglumatlara görä, onuň türkmen biometrik pasporty 2026-njy ýyla çenli hereket edýär. Emma blogçynyň bosgun statusynyň bardygy baradaky maglumatlar entek tassyklanmady. 2022-nji ýylyň dekabrynda Farhat Durdyýewiň garşysyna dürli jenaýat işlerinde aýyplanýan watandaşlarymyz tarapyndan arza berlendigi barada maglumatlar hem bar. Şeýle hem blogçy, türk häkimiýetleri tarapyndan ýaşaýan ýerine iberilen polisiýa çagyryşlaryna jogap bermedi diýen habar bar.

Dürli adamlardan bize gelýän her-hili, şol sanda düşnüksiz, käwagt birek-birege bagly bolmaýan maglumatlary aýdyňlaşdyrmaga synanyşýarys.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.