Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan: Diktatoryň ölümünden soň adam hukuklary.

 Türkmenistan: Diktatoryň ölümünden  soň adam hukuklary.

Halkara Helsinki Adam Hukuklary Federasiýasynyň (HHAHF), Türkmen Adam Hukuklary Başlangyjy (TAHB) we Adam Hukuklary guramasy “Memorial”-yň bilelikdäki ýüz tutmasy

Wena, 2006-njy ýylyň 11-nji ýanwary. Köp ýyl bäri Türkmenistanyň halky esasy raýat, syýasy we durmuş-ykdysady hukuklaryndan mahrum edildi. Prezident Nyýazow ölüminden bir aý geçmänkä, biz, adam hukuklary guramalarynyň wekilleri, türkmenleriň demokratik oppozisiýasy bilen bilelikde Wena ýygnanyp, bilelikde halkara jemgyýetçiligini demokratik özgertmeleriň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin Türkmenistanyň häkimiýetlerine basyş etmäge çagyrýarys; adam hukuklarynyň halkara ülňülerine laýyk gelmegi we häkimiýetler, raýat jemgyýeti we oppozisiýa agzalarynyň arasynda gepleşiklere başlamak. Halkara jemgyýetçiligi bu üýtgeşmelere baglylykda Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny gurmalydyr.

Biz Türkmenistanda özgertmelere tarap ilkinji ädimleriň bolmalydygyna ynanýarys:

1. Ähli syýasy tussaglaryň işlerine gaýtadan syn, wyždan tussaglaryny derrew boşatmak, syýasy repressiýalaryň pidalaryny dikeltmek.

2. Çap we elektron metbugatynyň erkin işlemegini üpjün ediň, internete girmekdäki çäklendirmeleri aýyryň.

3. Nyýazowyň dolandyran ýyllarynda ýurtdan çykmaga mejbur bolan Türkmenistandan emigrantlaryň ýurduna howpsuz dolanyp gelmek mümkinçiligini, ýurduň içinde we daşynda hereket azatlygyny üpjün ediň.

4. Jemgyýetçilik we dini guramalaryň işine eden-etdilikli çäklendirmeleri bes ediň, syýasy partiýalaryň we hereketleriň kanuny işlemegi üçin şert dörediň.

5. BMG-nyň ýörite hasabatçylary we 2002-nji ýylda ÝHHG tarapyndan Moskwa mehanizminiň çäginde Türkmenistan boýunça ýörite hasabatçy hökmünde bellenen Emmanuelle Dekus üçin ýurda girmegi üpjün ediň.

6. Halkara Gyzyl Haç komitetine we beýleki garaşsyz synçylara tussaglara we tussag ýerlerine girmäge mümkinçilik beriň.

7. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda bolup geçen wakalar, şeýle hem Ogulsapar Myradowa, Sapardurdy Hajyýew we Annagurban Amanglyjow bilen baglanyşykly iş kesilenlere garşy gynamalar barada düýpli derňew geçiriň.

8. 2006-njy ýylyň dekabrynda toslama aýyplamalar bilen tussag edilen meşhur daşky gurşaw aktiwisti Andreý Zatoka garşy jenaýat işini bes ediň.

Şikaýata goşuldy:

Türkmenistanda demokratiýa we adam hukuklary üçin hereketi

Türkmenistanyň Demokratik raýat bileleşigi

"Aýdyňlyk" ýaşlar-watançylyk guramasy

Jemgyýetçilik we syýasy hereket "WATAN"

Türkmenistanyň Birleşen Demokratik Oppozisiýasy

Türkmenistan Respublikasynyň Ýokary Geňeşiniň prezidiumy

Türkmenistanyň Respublikan partiýasy

Türkmenistanyň rus jemgyýeti

Türkmenistanyň garaşsyz aklawçylar birleşigi

Has giňişleýin maglumat üçin habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:

Aaron Rouds, HHF ýerine ýetiriji müdir, +43 676 635 6612

Farid Tuhbatullin, Türkmen adam hukuklary inisiatiwasynyň başlygy +43 1944 1327

Witaliý Ponomarew, “Memorial” Adam hukuklary guramasynyň Merkezi Aziýa maksatnamasynyň müdiri - +007 495 790 74 56

Adam Hukuklary boýunça Halkara Helsinki federasiýasy

2007-nji ýylyň 11-nji ýanwary

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“