Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Içaly skandaly we türkmen çekistleriniň gödek galplaşdyrmagy.

Içaly skandaly we türkmen çekistleriniň gödek galplaşdyrmagy.

Aşgabatdan ugradýarlar. Soňky günlerde Aşgabatda ýerleşýän käbir daşary ýurt ilçihanalaryna we guramalaryna gelýänlere gözegçilik güýçlendirildi. Käbir ýagdaýlarda myhmanlaryň gizlin wideo düşürilmegi amala aşyrylýar. Hususan-da, ÝHHG-nyň Aşgabatdaky wekilçiligi we Aşgabatda akkreditlenen beýleki halkara guramalarynyň wekilleri aýratyn gözegçilik astynda. Milli howpsuzlyk ministrliginiň bir çeşmesi: “17-nji iýunda ýolbaşçylygymyz degişli bölümlere bu edaralaryň käbiriniň işgärlerine garşy ýörite çäreleri görmegi tabşyrdy. Hususan-da, hukuk goraýjy edaralaryň bikanunlygyndan ejir çeken ýerli ýaşaýjylar bilen yzygiderli duşuşýan ÝHHG-nyň ofisiniň işgäri Benýamin Moreo üçin töwekgelçilikli materiallar ýygnalýar.

Içerki işgärler soňky günlerde ýurduň içindäki MNB içalyçylyk ulgamynyň güýçlenýändigini habar berdiler, bu rejimiň jemgyýetçilik nägileliginiň ýüze çykmagyndan gorkýandygyny görkezýär.

Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralaryna gyzyklanma bildirýän ýa-da Azatlyk radiosynyň işgäri O. Myradowanyň we iki aktiwistiň tussag edilmegi barada goşmaça maglumat almaga synanyşýan ähli adamlar barada derrew Milli Howpsuzlyk Ministrligine hasabat bermek tabşyryldy. (19.06- 07.07.2006-dan gelen habarlara serediň.)

Öz gezeginde halkara guramalarynyň türkmen häkimiýetlerine edýän basyşy öz miwesini berip başlady. 1-nji iýulda hiç hili sebäpsiz ýa-da resmi taýdan tussag edilmedik Myradowanyň çagalary we aktiwist Ýelena Öwezowa boşadyldy. 5-nji iýulda O. Myradowanyň we S.Hajyýewiň garyndaşlary Milli Howpsuzlyk ministrliginden jaň aldylar we ahyrsoňy azyk, eşik we derman serişdeleri üçin rugsat berildi.

7-nji iýulda “içalyçylyk işi” Milli Howpsuzlyk ministrliginiň sülçisi Durdyýew Toýly tarapyndan geçirildi. Tutulanlary goraýanlardan biri: “Resmi derňew entek tamamlanmady. Howpsuzlyk gullugynyň basyşyna garamazdan tussag edilenler daşary ýurt habar alyş gullugyna dahyllydygyny inkär edýärler"- diýip aýtdy.

Fransiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Türkmenistanyň Fransiýanyň ilçihanasynyň işgärine bildirýän aýyplamalaryny düýbünden ret etdi. Öz gezeginde ÝHHG 28-nji iýunda Türkmenistandan diplomatik wekilhanalaryň işgäri bikanun hereketlere gatnaşmak baradaky talaplaryndan ýüz öwürmegi talap etdi. ÝHHG-nyň häzirki başlygy, Belgiýanyň Daşary işler ministri Karel de Guç: "Men Türkmenistanyň jenap Moroa garşy aýyplamalaryna ýa-da adyny doly we birkemsiz aklamakda uzaltmaklaryna geň galýaryn"-diýdi.

7-nji iýulda Pariždäki türkmen ilçihanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada, Fransiýanyň “Galaxie-Presse” kampaniýasynyň prezidenti Bernard Waillot düşündirdi: "Amanglyjew içaly däl, Galaxie-Presden Katrin Bertiller bilen işleýän we Fransiýa-2 fransuz teleýaýlymy üçin Türkmenistan barada hasabat taýýarlan adam".

Öňünden görülişi ýaly, ýedi raýatyň gizlin zatlara girip bilmeýändigi sebäpli türkmen hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri hiç hili “birleşen jenaýatlar” tapyp bilmediler. Mundan başga-da, Amanglyjowdan başga tussag edilenleriň hemmesi Milli howpsuzlyk ministri tarapyndan agzalan daşary ýurtly jurnalistleri bilenoklar. Muny "Galaxe" -iň presurnalisti Katrin Bertiller 3-nji iýulda "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugy bilen geçirilen söhbetdeşlikde tassyklady.

Halkara we adam hukuklary guramalary türkmen çekistleriniň aşakdaky gödek galplyklaryna ünsi çekdi. 19-njy iýunda Milli howpsuzlyk ministri: “Mundan başga-da, ol (Amanglyjow) tussaglaryň saklanýan ýerlerini, harby we hukuk goraýjy edaralaryň binalaryny surata düşürmäge synanyşýar. Emma muňa garamazdan, muny edip bilmeýär "-diýdi. Bu resmi habarlara garamazdan, käbir habarlara görä, türkmen häkimiýetleri birden hukuk goraýjy aktiwistleriň tussag edilmegine alada bildirýän Ýewropa deputatlaryna görkezip başlady. Amanglyjow tarapyndan surata düşürilen gizlin zatlaryň suratlary hiç ýerden görünmedi.

Baş prokuratura çeşmämiz tassyklady: “Milli howpsuzlyk ministrligi, aktiwistleriň soňraky iş kesilmegine ýurt üçin adaty ssenariýa laýyklykda iş materiallaryny taýýarlaýar. "Işi agyrlaşdyrmak" üçin ýörite hyzmatlar Amanglyjowa patron okladylar. Içaly dawa başlanaly bäri, Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýykylan jaýlaryň, hassahanalaryň, mekdepleriň we jygyllyk bazarynyň ýazgylaryna gizlin zatlaryň suratlaryny goşdy.”

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....