Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan hereket azatlygyny çäklendirmegi we başgaça pikirlenýänleri yzarlamagy dowam etdirýär. Bu meselede ÝHHG-a agza käbir ýurtlar oňa kömek edýärler.

Türkmenistan hereket azatlygyny çäklendirmegi we başgaça pikirlenýänleri yzarlamagy dowam etdirýär. Bu meselede ÝHHG-a agza käbir ýurtlar oňa kömek edýärler.

THF wekiliniň ÝHHG-nyň adam ölçegleri ýygnagynda eden çykyşy (Wena 23/04/2024)

Türkmen diktaturasy raýat jemgyýetine garşy repressiw çäreler bilen bilelikde alnyp barylýar.

24-nji fewralda “Azatlyk” radiosynyň ozalky habarçysy Röwşen Ýazmuhammedowyň ejesi Parça Ýazmuhammedowa Türkmenistandan daşary ýurda göýberilmedi. 2023-nji ýylyň Noýabr aýynda žurnalist Soltan Açylowa (gyzy bilen) Aşgabat howa menzilinde pasport gözegçiliginde gitmegine gadagan edildi. Açylowa Martin Ennals adam hukuklary baýragy gowşurylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Ženewa çagyryldy.

2023-nji ýylyň 21-nji noýabrynda Türkiýe Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasynyň başlygy, adam hukuklary aktiwisti Täjigül Begmedowanyň Stambula girmegini gadagan etdi. Bu eýýäm serhetaşa yzarlamalar, sebäbi ikinji gezek türkmen häkimiýetleriniň islegi bilen türk häkimiýetleri erkin hereket etmek hukugyny çäklendirýärler.

Soňky birnäçe ýylyň içinde çuňlaşýan ynsanperwer gytçylyk sebäpli daşary ýurtda galan türkmen raýatlarynyň täzeden dörän raýat jemgyýeti Berdimuhammedow rejiminiň çynlakaý basyşyna sezewar boldy. Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan we hökümeti tankytlaýan iň işjeň türkmenleriň deportasiýa edilmegini talap edýär. Din azatlygy üçin yzarlanan Aşyrbaý Bekiýew, blogçylar Mälik Allamyradow we Azat Isakow Aşgabadyň islegi bilen Russiýadan Türkmenistana zor bilen gaýtaryldy; Farhad Meýmankuliýew we Röwşen Glyjow, Maksat Baýmyradow we başga-da birnäçe adam - Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi.

Üns beriň, häkimiýetleriň ýokarda ady agzalan dissidentlere garşy jenaýat işini ýöretmek we soňraky azatlykdan mahrum etmek howpuna garamazdan,transmilli yzarlamalar ýerli we halkara kadalary bozup amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň özünde “amatsyz” adamlara garşy yzarlamalar bes edilmeýär. Ýakynda Aşgabat tarapyndan birnäçe günläp Eýrana gitmegi gadagan edilen Balkanabadyň aklawçysy P. Allaberdiýewe garşy repressiýalar dowam edýär.

M.Düşemow, M. Mingelow, N.Halykow, H.Ismatullaýewa we beýlekiler, şeýle hem meşhur dissidentleriň garyndaşlary, islendik bahana bilen öz raýatlaryna dürli basyş edýän ýörite hyzmatlar tarapyndan hemişe gözegçilik astynda saklanýar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“