Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Howa güýçleriniň öňki serkerdesi 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Howa güýçleriniň öňki serkerdesi 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Ýerli adam hukuklary toparlarynyň habar bermegine görä Gurbanguly Gurbangulyýew sentýabryň başynda Baýramaly №16 düzediş koloniýasyna geçirildi.

Polkownik we Türkmenistanyň howa güýçleriniň we raketa goranyş güýçleriniň öňki serkerdesi, şu ýylyň aprel aýynda geçiriljek harby türgenleşikden öň dikuçar heläkçiliginde Harby Kazyýet tarapyndan günäkärlendi.

Aşgabatdan 70 km uzaklykda ýerleşýän Kelata obasynda harby ulagyň heläkçilige uçramagy netijesinde üç uçarman öldi.

Şeýle hem Harby tribunal Gurbangulyýewe döwlete harby enjamlar üçin bir ýarym million ABŞ dollaryndan gowrak jerime tölemegi buýurdy.

Gurbangulyýew türkmen goşunynda üstünlik gazanypdy.

7 ýyl ozal Türkmenistanyň Howa güýçleriniň we Howa Goranyşynyň serkerdesi bolup, öňki döwlet baştutany Nyýazowyň tutuş maşgalasy bilen türmä iberen Serdar Çaryýarowyň ornuny tutdy. Öňki awtoritar lider Gurbangulyýewiň üstünliklerine haýran galyp, oňa ýokary döwlet baýraklaryny gowşurdy.

2009-njy ýylyň oktýabr aýynda häzirki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow polkownige 1-nji dereje "Watan bolan aýdyň hyzmat üçin" medalyny berdi. Emma 2010-njy ýylyň 10-njy iýunynda Gurbangulyýew "dolandyrylýan gurluşlaryň işindäki kemçilikler we borçlaryny ýerine ýetirmänligi üçin" işinden boşadyldy. Prezident administrasiýasynyň işgärleriniň habar bermegine görä, howa güýçleriniň serkerdesi ýokary bilimi bolmadyk pilota iş rugsadyny bermegidir. Ol pilot dikuçar heläkçilige uçranda bardy.

Goranmak ministrliginiň işgärleriniň biriniň adynyň aýdylmazlygy şerti bilen "Uçarman öldi, ýöne gara gutydaky ýazgylar heläkçiligiň uçarmanlaryň hünärsizligi sebäpli däl-de, enjamlaryň könelmegi sebäpli ýüze çykandygyny görkezýär" -diýdi.

Aktiwistler serkerdäniň harby kazyýet işiniň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilendigini we işiň jikme-jiklikleriniň takyk däldigini aýdýarlar.

Goranmak ministrliginiň işgäri: "Ýykylan köne MI-iň abatlanylandan soň uçandygyny bilýäris" -diýdi. “Şeýle-de bolsa, dikuçaryň heläkçilige uçramagy geň däldir, sebäbi onuň wagty dolmuşdu”.

Ynsan hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe, Gurbangulyýew bilen birlikde onuň iki dogany, jenaýat derňew işgäri we Türkmenistanyň Harby akademiýasynyň mugallymy hem uzak möhletli türme tussaglygyna höküm edildi.

Bolgariýada ýerleşýän Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowa: "Bu hukuk goraýjy we kazyýet edaralarynyň köne tejribesi: ýakynlaryny günäkärlenýänleriň ýanynda goýmak" diýdi.

Ynsan hukuklaryny goraýjy aktiwistiň pikiriçe, bu hakykat kazyýet ulgamynyň höküm çykarylanda Nyýazowyň mehanizmlerini ulanýandygyny görkezýär.

(Bu makala, National Endowment for Democracy Gaznasy tarapyndan maliýeleşdirilýän “Merkezi Aziýa Habarlar Gysgaça” taslamasynyň bir bölegi hökmünde taýýarlandy.) NBCA

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“