Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Amerikanyň Birleşen Ştatlary türkmen žurnalistiniň ölüminden gaty aladalanýar.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary türkmen žurnalistiniň ölüminden  gaty aladalanýar.

Waşington. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmen azatlyk radiosynyň / Azat Ýewropa radiosynyň habarçysy Ogulsapar Myradowanyň ölümine alada bildirdi.

Döwlet departamentiniň işgäri 14-nji sentýabrda beren beýanatynda "Türkmen hökümetiniň tussagy astynda tussagyň ölüminden aladalanýarys we faktlary ýygnamak üçin işleýäris" -diýdi.

Myradowa 18-nji iýunda tussag edildi we 2006-njy ýylda tussag edilen Türkmenistanyň üçünji habarçysy boldy. Erkin Ýewropa / Azatlyk radiosy, Gündogar Ýewropa, Kawkaz, Merkezi we Günorta-Günbatar Aziýa üçin hususy halkara aragatnaşyk hyzmaty bolup, ABŞ Kongresi tarapyndan Ýaýlym Dolandyryjylary Geňeşiniň üsti bilen maliýeleşdirilýär.

Döwlet departamentiniň metbugat sekretary: "Hanym Myradowanyň ölüminiň takyk ýagdaýy näbelliligine galýar we biz Türkmenistan hökümetini jesediň netijesini bermäge çagyrýarys" - diýdi.

Beýanatda Myradowanyň bikanun ýarag saklandygy üçin alty ýyl azatlykdan mahrum edilendigi aýdylýar, ýöne "Türkmen kazyýetiniň garaşsyzlygy ýok we hanym Myradowanyň kazyýet işi degişli amal bolmazdan we ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirildi".

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň işgärleri kazyýet işinde Myradowanyň maşgalasy bilen ýygy-ýygydan duşuşdy we höküm çykarylandan soň: "Ýitgileri üçin çuňňur gynanç bildirmek isleýäris" diýilýär.

Döwlet departamentiniň habar bermegine görä, jogapkär işgäri Jennifer Braş 15-nji sentýabrda Myradowanyň jaýlanyşyna gatnaşmagy meýilleşdirýär.

ABŞ-nyň Ýaýlym Dolandyryjylary Geňeşi, ABŞ-nyň halkara ýaýlymyna, şol sanda Azatlyk Radiosyna gözegçilik edýän garaşsyz federal agentlik, Muradowanyň ölümi barada derrew, düýpli we bitarap derňew geçirmäge çagyrdy.

Ýaýlym Dolandyryjylar Geňeşiniň başlygy Kennet Tom Tomlinson Azatlyk Radiosynyň ýaýlymynda eden çykyşynda "Hanym Myradowa batyrlygy we Türkmenistanyň halky üçin dogry maglumatlary bermegi bilen ýatda galar" -diýdi. Azatlyk Radiosynyň ýerine ýetiriji prezidenti Jeff Trimble: "Bu, türkmen rejiminiň dolandyrýan adamlaryna rehimsiz we adamkärçiliksiz çemeleşendigi üçin uzyn synaglaryň we geň galdyryjy aýyplamanyň aýylganç netijesi. Azatlyk Radiosynda biziň hemmämiz kärdeşimiziň biwagt aradan çykmagyna gynanýarys. Ogulsapar Myradowanyň maşgalasyna ýürekdeşligimizi bildirýäris".

Trimble sözüniň üstüni ýetirdi: "Türkmen raýatlaryna hakykaty ýetirmek we daşarky dünýä sesleri bermek üçin ýaýlymymyzy dowam etdireris, onuň işini dowam etdireris, ýadyny dowam etdireris".

Azatlyk Radiosy Myradowanyň jesedini gören garyndaşlarynyň "zorlugyň alamatlarynyň bardygyny aç-açan aýtmandyklaryny" habar berdi.

Myradowanyň we beýleki iki türkmen adam hukuklaryny goraýjy aktiwistleriň azatlykdan mahrum edilen uzak möhletli tussaglygy Ýewropanyň iň uly adam hukuklary guramasy tarapyndan, Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy (ÝHHG) tarapyndan tankyt edildi.

ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili Miklos Haraşti 28-nji awgustda çap eden beýanynda Annagurban Amanglyjow, Sapardurdy Hajyýew we Myradowanyň işlerinde aç-açanlygyň ýokdugyny ýazgardy.

Haraşti: "Türkmenistan synçylara bu meseläni yzarlamaga rugsat bermedi. Halkara jemgyýetçiliginiň günäkärlenýänleriň žurnalistika we adam hukuklary işleri sebäpli kynçylyk çekýändiklerinden alada galmaga hukugy bar" -diýdi.

Halkara adam hukuklary toparlary hem ýedi ýyla çenli hökümi ýazgardylar we olary aşa gaharlandyryjy diýip atlandyrdylar.

Halkara Helsinki Adam Hukuklary Federasiýasy halkara jemgyýetçiligini bu hökümleri ret etmäge çagyrdy we adam hukuklaryny goraýjylar we žurnalistler üçin rehimsiz höküm bilen gutarýan şular ýaly şüweleňleriň ÝHHG-da we dünýä siwilizasiýasynda ýeriniň ýokdugyny görkezmek üçin goşmaça çäreleri görmäge çagyrdy. Esasy hukuklardan peýdalanmak isleýän adaty raýatlar ýaly şeýle döwlet bilen iş salyşsaňyz, hiç ýerde howpsuz däl. "

25-nji awgustda Parižde ýerleşýän "Serhetsiz habarçylar" "bolgusyz, adalatsyz we utandyryjy" höküme gaharlandy we Nýu-Ýorkda ýerleşýän žurnalistleri goramak komiteti bu kazyýet işini "adalatsyz ýol" diýip ýazgardy.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....