Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ-nyň Döwlet departamenti. Adam hukuklary we demokratiýa boýunça hepdelik syn.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti. Adam hukuklary we demokratiýa boýunça hepdelik syn.

ABŞ Döwlet Departamenti

Aşakda ABŞ-nyň hökümetiniň Ýewraziýa degişli adam hukuklary we demokratiýa baradaky soňky beýannamalary, diňlenişikleri we hasabatlary, şeýle hem halkara we hökümete dahylsyz guramalar tarapyndan neşir edilen käbir möhüm materiallar bar:

BELARUSIÝANYŇ OPPOZISIÝA LIDERINIŇ TUSSAG EDILMEGI ADALATSYZLYK HASAPLANÝAR

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Belarusyň oppozisiýa lideri Anatoliý Lebedkonyň tussag edilmegini "adalatsyzlyk" hasaplaýar.

ABŞ-nyň Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyndaky (ÝHHG) ilçisi Julie Finli 18-nji iýulda Awstriýanyň Wena şäherinde ýerleşýän ÝHHG-nyň Hemişelik Geňeşinde Lebedkonyň “parahatçylykly demonstrasiýany meýilleşdirmek bilen baglanyşykly polisiýa tarapyndan "huligançylyk" üçin günäkärlenip, höküm edilip tussag edilendigini” aýtdy.

Finli: "Belarus hökümeti" demokratik prosese we ÝHHG-nyň gymmatlyklaryna aç-açan we doly äsgermezlik görkezdi "-diýdi.

Lebedko işi bilen birlikde Finli iýul aýynyň ortalarynda Belarusyň prezidentlige öňki kandidaty Aleksandr Kazuliniň rugsatsyz ýöriş geçirendigi üçin günäkärlenendigini aýtdy. Galp saýlawlara garşy parahatçylykly demonstrasiýa geçirip, "huligançylykda" we parahatçylygy bozmakda günäkärlenen Kazulin jeza koloniýasynda bäş ýarym ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Finli, şeýle hem Belarusyň partiýa däl synçy topary "Partnerstwo" bilen baglanyşykly dört raýat aktiwistiniň hem şübheli aýyplamalar boýunça kazyýet işine garaşýandyklaryny aýtdy.

ABŞ-NYŇ RUSSIYA BILEN “HAKYKY” HYZMATDAŞLYGY WE YNSAN HUKUK MESELELERI

ABŞ bilen Russiýa "hakyky hyzmatdaşlygy we gatnaşyklary" saklaýarlar, ýöne bu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Russiýanyň içerki ösüşi barada alada bildirmejekdigini aňlatmaýar diýip, Döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmisi “Miras” gaznasyna 21-nji iýulda aýtdy.

Döwlet sekretarynyň Ýewropa we Ýewraziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň orunbasary Dewid Kramer Russiýa bilen tapawudyň bardygyny, hususan-da Russiýanyň demokratik ösüşine salgylandy. Onuň sözlerine görä, Prezident Buş ABŞ-nyň aladalaryny Russiýanyň prezidenti Wladimir Putine gönüden-göni mälim etdi, sebäbi Russiýanyň raýat jemgyýetiniň ýolbaşçylaryna 2006-njy ýylda Beýik sekizlik (G8) sammitinden öň Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde duşuşanda wada beripdi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary we beýleki ýurtlar, hususan-da, Russiýanyň hökümetiniň bu toparlaryň hasaba alynmagyna, maliýeleşdirilmegine we işine gözegçiligini artdyrýan täze jemgyýetçilik guramasyny tankytlady.

Amerikan we Rus gymmatlyklarynyň biri-birinden tapawutlanýandygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Russiýa bilen ýadro ýaraglaryny ýaýratmazlyk, terrorçylyga garşy göreş we jemgyýetçilik saglygy ýaly ugurlarda işlemekden başga alternatiwasynyň ýokdugyny aýtdy.

“Ýöne bu, biziň dymmagymyzy ýa-da Russiýanyň içerki tendensiýalary baradaky aladalarymyz barada hiç zat etmeýändigimizi aňlatmaýar, meniň pikirimçe bu Russiýanyň daşary syýasatyna hem täsir edýär we men munuň Russiýanyň goňşulary bilen gatnaşyklarynda has göze ilýändigini hasaplaýaryn”. -diýdi.

ÝHHG ÝURTLARYNA ÇAGA PORNOGRAFIÝSYNY DURDURMAK TEKLIP EDILDI

Çaga pornografiýasyna garşy göreşmek maksady bilen, ÝHHG-nyň parlamentarleri Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan maliýeleşdirilýän çagalaryň jyns taýdan ekspluatasiýasyny ýazgarýan karar kabul etdi we agza döwletleri millionlarça dollarlyk çaga pornografiýasy pudagyna gatnaşanlary jogapkärçilige çekmek üçin giňişleýin kanunlary kabul etmäge çagyrýar.

"Pornografiýada çagalaryň söwdasyna we ekspluatasiýasyna garşy göreş" atly 27 punktly karar biragyzdan kabul edildi we 3-7-nji iýulda Brýusselde (Belgiýa) geçirilen ýyllyk ýygnagynyň ahyrynda ÝHHG-nyň Mejlisi tarapyndan kabul edilen Brýussel Jarnamasyna goşuldy.

YNSAN HUKUK TOPARLARY TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINI WYŽDAN TUSSAGLARYNY BOŞATMAK ÜÇIN ÇAGYRÝAR

Döwlete degişli däl guramalaryň (DDDG) koalisiýasy türkmenleriň prezidenti SaparmYrat NYýazowa açyk hat ýazyp, Annagurban Amanglyjowy, Ogulsapar Myradowany we Sapardurdy Hajyýewi boşatmagy haýyş etdi.

Bularyň üçüsi hem Bolgariýada ýerleşýän adam hukuklary topary Türkmenistanyň Helsinki gaznasy bilen baglanyşygy sebäpli adam hukuklary guramalary tarapyndan wyždan ýesiri hasaplanýar. Şeýle hem, üçüsiniň biri Myradowa, Erkin Ýewropa / Azatlyk radiosynda jurnalist.

Koalisiýa 18-nji iýulda çap edilen hatynda "Biziň pikirimizçe, tussaglykda gynamalara we beýleki ýowuz çemeleşmelere sezewar edilýär, olara bildirilýän aýyplamalar esassyz we syýasy sebäpler" -diýdi.

Ynsan hukuklaryny goraýjylaryň üçüsi iýun aýynyň ortalarynda tussag edileli bäri aklawçy bilen habarlaşmazdan türmede saklandy.

13-nji iýulda ABŞ-nyň ýaýlym Dolandyryjylary Geňeşi Myradowanyň derrew boşadylmagyny talap edýän karar kabul etdi. Ýaýlym Dolandyryjylary Geňeşi, ABŞ-nyň ähli halkara ýaýlymlaryna, şol sanda Azatlyk Radiosyna gözegçilik edýän garaşsyz federal agentlikdir.

17-nji iýulda Erkin Ýewropa / Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Daşary işler ministrine Myradowanyň boşadylmagyny talap edip hat iberdi.

Bu hatda Azatlyk Radiosynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Jeffri N. Trimbl Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowdan "öz hökümetine hanym Myradowanyň bikanun tussag edilendigini we derrew boşadylmalydygyny" haýyş edýär.

Azatlyk Radiosynyň Myradowanyň tussag edilmegi baradaky makalasynda 2006-njy ýylda tussag edilen Türkmenistanyň üçünji habarçysydygyny belleýär. Mart aýynda Türkmenistanyň Mary sebitinde iki habarçy Meret Hommadow we Jumadurdy Öwezow tussag edildi we höküm edildi, ýöne 10 gün soň boşadyldy. Azatlyk Radiosynyň dördünji habarçysy Gurbandurdy Durdygulyýew iki ýarym ýyl psihiatrik keselhanada saklanandan soň aprel aýynda boşadyldy.

Erkin Ýewropa Radio / Azatlyk Radio, Gündogar Ýewropa, Kawkaz, Merkezi we Günorta-Günbatar Aziýa üçin hususy halkara aragatnaşyk hyzmaty bolup, ABŞ Kongresi tarapyndan Ýaýlym Dolandyryjylar Geňeşiniň üsti bilen maliýeleşdirilýär.

Waşington faýly

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....