Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow sebitiň başlygyny we döwlet komitetiniň başlygyny işden aýyrdy.

 Nyýazow sebitiň başlygyny we döwlet komitetiniň başlygyny işden aýyrdy.

Türkmenistanyň iň uly Daşoguz welaýatynyň (ýurduň demirgazygy) we Balykçylyk boýunça Döwlet komitetiniň ýolbaşçylary işinde we wezipe ygtyýarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanandygy sebäpli Prezident Saparmyrat Nyýazow tarapyndan işden aýryldy.

Resmileriň işden aýrylmagy milli telewideniýede görkezilýän ministrler kabinetiniň ýygnagynda yglan edildi.

Prezident, hukuk goraýjy edaralar tarapyndan geçirilen operasiýa we derňew çäreleriniň netijesinde 2004-nji ýyldan bäri Daşoguz welaýatyna ýolbaşçylyk eden Kakamyrat Annagylyjowyň jenaýat işiniň togtadylandygyny aýtdy.

Iň uly sebitiň başlygy bolmak bilen, döwlet baştutanynyň pikiriçe, "diňe bir zat bilen gyzyklandy: nädip baýamak we garyndaşlaryny girdejili ýerlere birikdirmek". "Mundan başga-da, aç-açan dört aýal aldy, olaryň hersine jaý we awtoulag berdi" -diýip S.Nyýazow aýtdy.

Ministrler kabinetiniň ýygnagynda Türkmenistanyň Baş prokurory Gurbanbibi Atajanowa şu gün geçirilen derňewiň K. Annagylyjowyň 7 milliard 665 million manat we 1 million 300 müň dollar möçberinde döwlete zyýan ýetirendigini aýtdy. Gözleg wagtynda ondan 270,000 dollar we onlarça awtoulag ele salyndy. Baş prokuror bu iş boýunça derňew işleriniň dowam edýändigini aýtdy.

Prezidentiň karary bilen K. Annagylyjow "işindäki düýpli kemçilikler we resmi wezipesinden şahsy maksatlar üçin hyýanatçylykly peýdalanmak" sözleri bilen işinden boşadyldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň administrasiýasynyň öňki başlygy Aganyýaz Akyýew Daşoguz welaýatynyň häkimi wezipesine bellendi. Täze ýolbaşçylar, şeýle hem, Daşoguz welaýatynyň käbir etraplaryna (etraplaryna) ýolbaşçylyk etdiler.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Balykçylyk boýunça Döwlet komitetiniň başlygy hökmünde galp resminamalary ulanyp, daşary ýurt bankynyň üsti bilen 468 000 dollar geçiren Meretgeldi Mammedow, şeýle hem döwlete aýratyn uly zyýan ýetirendigi sebäpli wezipesinden boşadyldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde komitetiň ýolbaşçylygynyň ençeme ýyl bäri bekre balyk tutmak kwotalary bilen söwda edýändigi we girdejileriň hemmesiniň jübüsinde tamamlanandygy bellenildi.

Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralaryndan alnan maglumata görä, Wolga we Ural derýalarynda Türkmenistana bölünip bekre balyk tutmak üçin kwotany düzmek baradaky şertnama baglaşylanda, M.Mammedow we Balkanbalyk döwlet kärhanasynyň öňki başlyklary B.Baýramow we R.Amanow her kilogram balyk üçin 2 dollar para aldy. Şeýlelikde, jemi 471,000 ABŞ dollary möçberinde döwlet zyýan çekdi.

Komekow Toýly Babaýewiç Balykçylyk boýunça Döwlet komitetiniň täze başlygy wezipesine bellendi.

Ministrler kabinetiniň ýygnagynda S.Nyýazow döwletiň "halkyň peýdasyna howp salmak synanyşyklaryna garşy barlyşyksyz göreş alyp barjakdygyny" aýtdy.

Interfaks.

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....