Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Warşawa. Adam ölçeg ýygnagy. Umumy mejlis IV: Esasy azatlyklar II Pikir we aýdyňlatmak azatlygy, metbugat azatlygy. A.Hajyýewiň çykyşy. "Türkmenistan: söz azatlygynyň ýerine Gebbelsiň propaganda usullary."

Warşawa. Adam ölçeg ýygnagy. Umumy mejlis IV: Esasy azatlyklar II Pikir we aýdyňlatmak azatlygy, metbugat azatlygy. A.Hajyýewiň çykyşy. "Türkmenistan: söz azatlygynyň ýerine Gebbelsiň propaganda usullary."

Türkmenistan metbugat azatlygynyň, söz azatlygynyň, esasy azatlygyň asla ýok ýurdy. Adaty meselelerde-de adamlar maglumat alyp bilmeýärler.

ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça öňki komissary Freimut Duve, Gebbelsiň propaganda we habar beriş serişdeleriniň Türkmenistanda ulanylýandygyny aýtdy.

Gebbelsiň, radionyň kömegi bilen tutuş Germaniýany “Boýun egdirendigini” goşmak isleýärin. Türkmen diktaturasy, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň kömegi bilen halky türkmen dilinde "egilmäge" mejbur edýär.

Pandemiýa döwründe ýerli blogçy Myrat Duşemow ýurduň ýolbaşçylarynyň Koronawirusa garşy öňüni alyş çäreleri baradaky karary bilen tanyş bolmagyny isledi. Munuň üçin ol 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Dünýäniň ähli ýurtlaryna baryp gören, Türkmenistany hem öz içine alýan bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň wekiliýetiniň suratyny ýerleşdiren Nurgeldi Halykow bilen hem edil şonuň ýaly ýagdaý boldy.

Lukman Hursanaý Ismatullaýewa kärdeşler arkalaşygyndan hakykaty gözlänligi we daşary ýurt metbugatyna habar bermäge het edenligi üçin jenaýat işi gozgaldy. Şol bir zat syýasy tussag Pygambergeldi Allaberdiýew daşary ýurtly aktiwistler bilen aragatnaşykda bolany üçin boldy.

Türkmen Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine, adam hukuklaryny goraýjy aktiwistlere we aktiwistlere öz watanyna, garyndaşlaryna bolsa ýurtdan çykmak gadagan.

2022-nji ýylyň maý aýynda Wenada metbugat azatlygy baradaky çykyşymdan soň, ÝHHG-nyň metbugat azatlygy bölümi iýun aýynda jurnalistlere garşy zorlugyň öňüni almak we olaryň hukuklaryny öňe sürmek boýunça halkara ülňüleri we milli tejribe boýunça onlaýn seminar geçirdi. Iki gün dowam etjek çärä Mejlisleriň (aşaky palatanyň), Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň (mejlisiniň), Içeri işler ministrliginiň, Baş prokuraturanyň, Ombudsmeniň edarasynyň, Ýokary kazyýetiň, aklowjylar birleşiginiň, Döwlet, Hukuk we Demokratiýa institutyň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary, şeýle hem jurnalistler, milli metbugat we habar beriş serişdeleri we maglumat portallary gatnaşdy.

ÝHHG her ýyl şeýle seminarlary geçirýär. Şeýle-de bolsa, Türkmenistanda metbugat azatlygy meselesinde hiç hili gowulaşma ýok.

Jenaplar, ÝHHG-nyň işgärleri, wagtyňyzy we serişdeleriňizi biderek wakalara sarp etmäň!

Teklibim: adam hukuklaryny goraýjylaryň kömegi bilen garaşsyz türkmen blogçylary üçin seminarlar we okuwlar geçirmek has gowudyr.

F.Duweniň sözlerini aýdaýyn: “Men Türkmenistany tankytladym, ýöne bu ýurduň prezidenti bilen boljak suratymyň görünmezligi üçin ol ýere hiç haçan gitmedim. Gynansagam, beýleki kärdeşlerim muny etdiler.”

Jenaplar, türkmen diktatory we onuň wekilleri bilen el çarpýanlaryň arasynda bolmaň. Iki standart oýnamagy bes ediň.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Arkadag şäherinde satyn alnan öýler täze ýaşaýjylardan alynýar. Korrupsiýa we hereket azatlygy hukugynyň bozulmagy.
Arkadag şäherinde satyn alnan öýler täze ýaşaýjylardan alynýar. Korrupsiýa we hereket azatlygy...
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew