Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Warşawa. Adam ölçeg ýygnagy. Umumy mejlis IV: Esasy azatlyklar II Pikir we aýdyňlatmak azatlygy, metbugat azatlygy. A.Hajyýewiň çykyşy. "Türkmenistan: söz azatlygynyň ýerine Gebbelsiň propaganda usullary."

Warşawa. Adam ölçeg ýygnagy. Umumy mejlis IV: Esasy azatlyklar II Pikir we aýdyňlatmak azatlygy, metbugat azatlygy. A.Hajyýewiň çykyşy. "Türkmenistan: söz azatlygynyň ýerine Gebbelsiň propaganda usullary."

Türkmenistan metbugat azatlygynyň, söz azatlygynyň, esasy azatlygyň asla ýok ýurdy. Adaty meselelerde-de adamlar maglumat alyp bilmeýärler.

ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça öňki komissary Freimut Duve, Gebbelsiň propaganda we habar beriş serişdeleriniň Türkmenistanda ulanylýandygyny aýtdy.

Gebbelsiň, radionyň kömegi bilen tutuş Germaniýany “Boýun egdirendigini” goşmak isleýärin. Türkmen diktaturasy, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň kömegi bilen halky türkmen dilinde "egilmäge" mejbur edýär.

Pandemiýa döwründe ýerli blogçy Myrat Duşemow ýurduň ýolbaşçylarynyň Koronawirusa garşy öňüni alyş çäreleri baradaky karary bilen tanyş bolmagyny isledi. Munuň üçin ol 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Dünýäniň ähli ýurtlaryna baryp gören, Türkmenistany hem öz içine alýan bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň wekiliýetiniň suratyny ýerleşdiren Nurgeldi Halykow bilen hem edil şonuň ýaly ýagdaý boldy.

Lukman Hursanaý Ismatullaýewa kärdeşler arkalaşygyndan hakykaty gözlänligi we daşary ýurt metbugatyna habar bermäge het edenligi üçin jenaýat işi gozgaldy. Şol bir zat syýasy tussag Pygambergeldi Allaberdiýew daşary ýurtly aktiwistler bilen aragatnaşykda bolany üçin boldy.

Türkmen Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine, adam hukuklaryny goraýjy aktiwistlere we aktiwistlere öz watanyna, garyndaşlaryna bolsa ýurtdan çykmak gadagan.

2022-nji ýylyň maý aýynda Wenada metbugat azatlygy baradaky çykyşymdan soň, ÝHHG-nyň metbugat azatlygy bölümi iýun aýynda jurnalistlere garşy zorlugyň öňüni almak we olaryň hukuklaryny öňe sürmek boýunça halkara ülňüleri we milli tejribe boýunça onlaýn seminar geçirdi. Iki gün dowam etjek çärä Mejlisleriň (aşaky palatanyň), Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň (mejlisiniň), Içeri işler ministrliginiň, Baş prokuraturanyň, Ombudsmeniň edarasynyň, Ýokary kazyýetiň, aklowjylar birleşiginiň, Döwlet, Hukuk we Demokratiýa institutyň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary, şeýle hem jurnalistler, milli metbugat we habar beriş serişdeleri we maglumat portallary gatnaşdy.

ÝHHG her ýyl şeýle seminarlary geçirýär. Şeýle-de bolsa, Türkmenistanda metbugat azatlygy meselesinde hiç hili gowulaşma ýok.

Jenaplar, ÝHHG-nyň işgärleri, wagtyňyzy we serişdeleriňizi biderek wakalara sarp etmäň!

Teklibim: adam hukuklaryny goraýjylaryň kömegi bilen garaşsyz türkmen blogçylary üçin seminarlar we okuwlar geçirmek has gowudyr.

F.Duweniň sözlerini aýdaýyn: “Men Türkmenistany tankytladym, ýöne bu ýurduň prezidenti bilen boljak suratymyň görünmezligi üçin ol ýere hiç haçan gitmedim. Gynansagam, beýleki kärdeşlerim muny etdiler.”

Jenaplar, türkmen diktatory we onuň wekilleri bilen el çarpýanlaryň arasynda bolmaň. Iki standart oýnamagy bes ediň.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy   „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Azatlyk Radiosy „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.