Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy metbugat ýygnagy barada maglumat.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy  metbugat ýygnagy barada maglumat.

Şu gün, 2003-nji ýylyň 19-njy awgusty, sagat 12-de, Sofiýada, "Sofiýa-Press" binasynda, Türkmen Helsinki gaznasynyň (THF) adam hukuklary üçin tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Metbugat ýygnagyna Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigul Begmedowa, Bolgariýa Helsinki komitetiniň başlygy Krasimir Knew, THF agzalary, jornalistler gatnaşdy.

Metbugat konferensiýasy açyldy we Bolgariýanyň Helsinki komitetiniň başlygy Krasimir Knew açylyşda çykyş etdi:"Türkmenistan ähli döwletleriň arasynda iň repressiw we diktator döwlet bolup gelýär. Diktatorlygyň elementleriniň başga bir ýerde tapylmaýan ölçegi we güýji bar. Türkmenistanyň ozal bar bolan kommunistik diktaturadan has elhençdigini bellemelidiris. Kazyýet işi, yzarlamalar, migrantlar - bu we beýleki adam hukuklarynyň bozulmagy Türkmenistanyň gündelik hakykaty.

Türkmenistanyň prezidenti şahsyýetiniň çişirilen kultyny ösdürdi, hormatyna altyn heýkeller gurýar we Ruhnama eserini öwrenmek mekdeplerde hökmanydyr. Döwlet dolandyryşy, hatda ownuk meselelerde-de prezident Nyýazowyň yzygiderli gatyşmagy bolmazdan hiç zady aňlatmaýar. Sanawda görkezen zatlarymyň we bilýänleriňiziň köpüsi Nyýazowyň rejimini diktator diýip häsiýetlendirýär. "

Soňra Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasynyň başlygy THF beýanaty bilen çykyş etdi. Jurnalistler tarapyndan köp sanly sorag berildi, olara jikme-jik jogaplar berildi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...