Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.

Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.

Ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň watanyndaky işsizligiň köp bolmagy we maşgalalaryny ekläp bilmeýändigi sebäpli daşary ýurtlarda iş gözlemäge mejbur bolýandyklary hiç kim üçin syr däl. Türkmenleriň köpçülükleýin göçüp barmagynyň esasy ugurlary Türkiye we Russiýa, beýleki ýurtlar has az derejede görkezilýär.

Iň bolmanda käbir serişdeleri toplap, garyndaşlaryna goldaw bermek üçin ibermek üçin türkmen migrantlarynyň köpüsi islendik, köplenç pes hünärli işe razy bolýarlar. Saglyk ätiýaçlandyryşy bolmazdan işlemek, sözüň doly manysynda: kärendäni, transporty, iýmiti we ş.m tygşytlaýar. Olar köplenç könelişen binalarda mesgen tutýarlar, öý eýeleri müşderileri gözläp, arzan bahadan öýlerini kärendesine berýärler. Köplenç onlarça migrant bir öýde ýaşaýar, bu bolsa iň azyndan dawa-jenjellere we iň köp heläkçilige, şol sanda ölüm howply hadysalara sebäp bolýar.

Mysal üçin, 2-nji iýunda ir bilen Stambulyň Küçükçekmeçe etrabynyň Belediye köçesinde 1988-nji ýylda gurlan üç gatly ýaşaýyş jaýy ýykyldy.

Ýaşaýyş jaýynyň ýykylmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, biri öldi. Merhum-Türkmenistanyň 35 ýaşly raýaty Döwletýar Çaryýew, ýene 9 adam ýaralandy, ikisiniň ýagdaýy agyr, şol sanda 6 aýlyk çaga hem. Türkiýäniň içeri işler ministri Ali Ýerlikaýanyň sözlerine görä, ejir çeken 9 adamyň ýedisi daşary ýurtly, biri eýranly, alty sany türkmen.

Merhum Döwletýar Çaryýewiň jesedi ýerli hyzmatlar tarapyndan alnyp gidildi, garyndaşlary ony jaýlamaga taýýarlanýarlar. Çaryýew 4 ýyl ozal Türkiýä geldi we dokma fabriginde işleýärdi.

Çaryýewiň daýysy T.Hudaýberdiýew ejir çekenleriň käbiriniň garyndaşydygyny habar berdi.

Türkmenistanyň häkimiýetleri zähmet borçlaryny, howpsuzlyk düzgünlerini, gulçulyk, zorluk, şol sanda jynsy zorluk we başgalar ýaly durmuşda gaty kyn ýagdaýlara duçar bolýan watandaşlarynyň daşary ýurda göçmegine rugsat berdi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki ga

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“