Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan "Gazprom" bilen 2006-njy ýylyň ikinji ýarymynda "möhüm" şertnama söz berdi.

Türkmenistan "Gazprom" bilen 2006-njy ýylyň ikinji ýarymynda "möhüm" şertnama söz berdi.

Türkmeniň prezidenti Saparmyrat Nyýazow penşenbe güni Russiýa bilen 2006-njy ýylyň ikinji ýarymynda "möhüm" tebigy gaz şertnamasyna gol çekmäge taýýardygyny aýtdy.

Türkmenistan we Russiýa Federasiýasy 2003-nji ýylda gaz üpjünçiligi barada 25 ýyllyk şertnama baglaşdy, ýöne häzirki bahalary we mukdaryny yzygiderli gözden geçirmäge razy boldy.

Türkmenistandan ýylyň ikinji ýarymynda iberilýän çykdajylar, Russiýa Gazpromynyň turbalary arkaly Merkezi Aziýa gazyny alýan Ukraina üçinem möhümdir. Ýylyň başyndan bäri Ukraina üçin gazyň bahasy takmynan iki esse ýokarlandy we Gazprom ýylyň ikinji ýarymyndan hasam ýokarlanjakdygyny wada berdi.

Nyýazow milli telewideniýede "Şu günleriň birinde rus delegasiýasy geler. Olar biziň bilen ýylyň ikinji ýarymynda türkmen gazyny satyn almak barada şertnama baglaşarlar" -diýdi.

2006-njy ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Ukraina gönüden-göni gaz iberilmegini togtatdy we uzak möhletde Gazproma ähli önümçilik mukdaryny satmak barada gepleşik geçirýär.

Ýüklemek we satmak ukyby bar ... Bahasy we mukdary barada ylalaşarys we olar bilen şertnama baglaşarys. Elbetde, bu möhüm şertnama bolar "-diýdi.

Ondan öň Merkezi Aziýada iň köp tebigy gaz eksport edýän Türkmenistanyň üç ýyl bäri Gazproma ýylda 50 milliard kub metr satmak barada gepleşik geçirýändigi mälim boldy.

Häzirki şertnama laýyklykda, 2006-njy ýylyň birinji ýarymynda Türkmenistan Russiýa 1000 kub metr üçin 65 dollar bilen 30 milliard kub metr gaz eksport eder.

Gazprom, 2009-njy ýyldan başlap, Türkmenistandan gaz satyn almalaryny 80 milliard kub metre çenli ýokarlandyrjakdygyny we şu maksat bilen häzirki wagtda takmynan 60 milliard kub metr üpjün edýän Merkezi Aziýa-Merkezi ýolunyň durkuny täzelemegine garaşýandygyny aýtdy.

Çarşenbe güni, Ukrainanyň ýangyç we energiýa ministri wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Iwan Plaçkow jurnalistlere Aşgabat bilen göni üpjünçiligiň dowam etdirilmegi üçin gepleşikleri meýilleşdirýändigini aýtdy.

Ukraina ýylda 75 milliard kub metr gaz sarp edýär we bary-ýogy 20 milliard öndürýär.

“Gazprom” bilen baglaşylan şertnama goňşy Eýrana kiçijik gaz geçirijisi we henizem tejribe tarapyndan goldanylmadyk Hindistan, Päkistan we Hytaý bazarlaryny ösdürmek baradaky ägirt uly meýilnamalary bolan Türkmenistan üçin esasy taslama bolmagynda galýar.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Arkadag şäherinde satyn alnan öýler täze ýaşaýjylardan alynýar. Korrupsiýa we hereket azatlygy hukugynyň bozulmagy.
Arkadag şäherinde satyn alnan öýler täze ýaşaýjylardan alynýar. Korrupsiýa we hereket azatlygy...
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew