Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Aşgabat tussaglara garamak üçin hukuk ülňüleri boýunça kurslar geçirýär.

Aşgabat tussaglara garamak üçin hukuk ülňüleri boýunça kurslar geçirýär.

Aşgabatdaky ÝHHG merkezi, azatlykdan mahrum edilenlere garamak üçin hukuk ülňüleri boýunça okuwlar geçirýär

Türkmenistanyň düzediş edaralarynda işleýän 30 sany hukuk goraýjy işgär, şu gün Aşgabatda başlanan ÝHHG-nyň Merkeziniň iki günlük ýynagyna gatnaşýar.

Ýygnakdan soň, hepdäniň ahyrynda Polisiýa akademiýasynyň talyplaryny azatlyklaryndan mahrum edilenleriň hukuklaryna degişli halkara ülňüleri, şol sanda BMG-nyň tussaglara garamak üçin minimal düzgünleri bilen tanyşdyrmak üçin üç günlük okuw kursy geçiriler. Okuw kursuna 80-den gowrak talyp, şeýle hem Polisiýa akademiýasynyň mugallymlary gatnaşar.

Türkmenistanyň Polisiýa akademiýasynda geçirilen iki çäre Daşary işler ministrligi, Içeri işler ministrligi we Türkmenistanyň Polisiýa akademiýasy bilen bilelikde guraldy.

“Biz Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ÝHHG bilen täze ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge, hususan-da, düzediş işgärleriniň azatlykdan mahrum edilenlere çemeleşmegi bilen baglanyşykly ähliumumy ýörelgeler we düzgünler babatynda bilimlerini has-da ýokarlandyrmak meselesine bolan gyzyklanmasyny goldaýarys. ÝHHG merkezi, şu hepde geçiriljek iki ýygnak ýaly dürli çäreler arkaly Türkmenistanyň milli türme ulgamyny has-da gowulandyrmak ugrundaky tagallalaryna goldaw bermäge taýýardyr "-diýip, ilçi Arsim Zekoli, Aşgabatdaky ÝHHG merkeziniň başlygy aýtdy.

Bu iki ýygnakdan başga-da, halkara bilermen Polisiýa akademiýasynyň işgärleri we mugallymlary bilen okuw meýilnamasyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak üçin aýratyn ýygnak geçirer.

Şeýle hem Merkez, azatlykdan mahrum edilen dürli kategoriýalaryň hukuklary barada dokuz kitapçanyň birnäçe ýüz nusgasyny neşir eder we paýlar.

Bu çäreler, merkeziň Türkmenistanda kanunyň hökmürowanlygyny güýçlendirmekden ybarat bolan adam ölçegleri maksatnamasynyň çäginde amala aşyrylýar. Bu taslamanyň dowamy hökmünde kazylar, prokurorlar, aklawçylar we derňewçiler üçin jenaýat işinde halkara hukuk ülňüleri boýunça bäş okuw kursy guralar.

CA-habarlar

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“