Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen-Rus mekdebiniň müdiri: "Dokuz ýyllyk okuwdan soň çagalar zyňyndy bolýarlar."

Türkmen-Rus mekdebiniň müdiri: "Dokuz ýyllyk okuwdan soň çagalar zyňyndy bolýarlar."

Türkmenistanda bilim watandaşlaryň esasy meselelerinden biridir. Bu barada, IA REGNUM habarçysyň habar berşi ýaly, şu gün, 16-njy sentýabrda Alma-Atada işini tamamlaýan "Rus watandaşlarynyň guramalarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň integrasiýasyndaky roly" atly konferensiýada Puşkin (Aşgabat) adyndaky türkmen-rus mekdebiniň müdiri Nadežda Gorn belläp geçdi.

"Türkmenistandaky mekdepler dokuz ýyllyk, ol hem köplenç ideologiýa bilen baglanyşykly mowzuklara bagyşlanýar. Mundan başga-da, ýedinji-dokuzynjy synpa çenli çagalaryň mekdebiň diwarlarynda hünär almaga wagtlary bar, ýagny, häzirki wagtda çagalar nusgawy bilimlerden daşlaşýarlar. Rus mekdepleri üçin okuw kitaplary barada aýdylanda bolsa, olar ýok ýa-da kiçi ýaşlylar üçin ýazylan. Hiç kim bu okuw kitaplarynyň hilini seljermedi. Käbir mugallymlar başga bir programma, çagalaryň beýleki ýaş kategoriýalary üçin ýazylan rus okuw kitaplaryny ulanmak gaýratyny alýarlar. Dokuz ýyllyk bilim alansoň, çagalar zyňylýarlar. Uniwersitetlere girip bilmeýändikleri sebäpli Türkmenistan tarapyndan kowulýarlar, mugallymçylyk türkmen dilinde bolsa, rus uniwersitetlerine girip bilmezler, sebäbi Russiýa dokuz ýyllyk bilimi ykrar etmeýär "-diýdi.

Nadežda Gornyň pikiriçe, Russiýa dokuz ýyllyk türkmen bilimini ykrar etmeli. "Afrikadan çagalar Russiýa gelýärler, taýýarlyk kurslarynda bir ýyl okaýarlar we uniwersitetlere kabul edilýär. 9-njy synpdan soň çagalarymyz rus dilini gowy bilýärler. Goşmaça bilim almagyň ähmiýeti ýok - internetde, mugallymlar bilen, okuw kitaplaryna görä. Eger synag synaglaryny Russiýanyň uniwersitetlerinde tabşyryp bilseler, onda okamaga hukugy bar. Görýän meselämizi çözmegiň indiki usuly uzakdan we gaýybana okuw. Bu gün biz şu ýoly synap görýäris. Esasan Türkmenistan üçin Sarysyno mekdebi 10-11 ýyllyk okuw kursuny döretdi we bu maksatnama laýyklykda çagalarymyz eýýäm mugt okaýarlar. Ýöne bu ýerde-de kynçylyklar bar:internete girmek meselesi, kompýuterleriň problemalary - her bir maşgala olara pul berip bilmeýär. Ulanylmaýan, ýöne ulanyp boljak başga usullar - bu Russiýada çagalar üçin internat 9-njy synp üçin döredildi, bilimini dowam etdirip bilerler "-diýdi.

14-16-njy sentýabr aralygynda Gazagystanyň paýtagtynda "Rus watandaşlarynyň guramalarynyň Merkezi Aziýa ýurtlaryny birleşdirmekde tutýan orny" atly konferensiýanyň geçirilýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Oňa Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň rus watandaşlarynyň wekilleri gatnaşýar. Maslahatda ýeke-täk bilim we medeni giňişlik bolan rus dilini gorap saklamak meseleleri ara alnyp maslahatlaşylýar.

IA REGNUM

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....