Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Andreý Isupowyň işi.

Andreý Isupowyň işi.

“Haýyşymy web sahypalaryňyzda çap etmegiňizi haýyş edýärin. Adamym Andreý Anatolýewiç Isupow 3 aý mundan ozal Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň işgärleri tarapyndan "adam öldürmek", "terrorçylyk" we beýleki ölümli günäler sebäpli prokuroryň rugsady bolmazdan bikanun tussag edildi. Elbetde, bu dogry däldi we hemme zat diňe adamym Isupowyň wiza barada Yslamow bilen jedelleşendigi we bölüminiň işini aç-açan tankytlamagy sebäpli bolup geçdi. Yslamowyň Prezidentiň işleri dolandyryjysy, Migrasiýa gullugynyň başlygy, Türkmenistanyň hukuk goraýjy ulgamynyň dolandyryjysy statusyny göz öňünde tutsaňyz, bize ägirt uly nämäniň düşendigini göz öňüne getirip bilersiňiz. Ýoldaşymy goramak üçin aç-açan çykyş etmek bilen, Yslamowyň dosty Babaýew Guwanç maňa garşy jenaýat işini açjak boldy, ýöne jenaýat işini açmak üçin komissiýanyň mynasyp adamlary bu işiň toslanyp tapylandygyna göz ýetirdiler we kazyýet işini açmakdan ýüz öwürdiler.

Indi hemmeler garaşmak garaýşyny aldylar we hakykaty Türkmenistanyň prezidentine ýetirmekden gorkýarlar. Yslamow ýalňyşlyklaryny boýun almak islemeýär we islendik baha bilen özüni aklamaga synanyşýar. Özüni masgaralap, Isupowyň "ganhor" we "terrorist" bolandygyny subut etmän, hasaba alynmagyny we raýatlygyny aldy. Birden pasportyň hem, bellige almagyň hem galpdygy ýüze çykdy. Bu hakykatlary barlamak bilen, resmi wezipesinden peýdalanyp, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň üsti bilen Russiýanyň Migrasiýa gullugy bilen habarlaşdy we Isupowyň Russiýanyň raýatlygyny islemezden dikeltmäge synanyşýar.

Bir hepde öň Isupowa migrasiýa gullugynyň işgärleri Batyr we Öwez baryp gördüler, haýbatlar we zorluklar sebäpli ony Yslamowyň adyndan raýatlyk gurmak üçin ýüz tutmaga mejbur etdiler. Resmi galplyk eden Islamow, Migrasiýa gullugyna, Içeri işler ministrligine, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň üsti bilen Russiýanyň ilçihanasyna ýüz tutup, Isupowyň Russiýanyň asly hökmünde raýatlygyny dikeltmek üçin ýüz tutdy. Aslynda, Yslamow bir burça sürülip, ​​deportasiýa edilipdi. Migrasiýa gullugynyň işgärleri meniň öýüme gelip adam hukuklaryny bozýan hereketler etdiler, resminamalarymy, şahsy tygşytlamalarymy, tutgaý teswirnamasyz çaganyň dogluş şahadatnamasyny alyp gitdiler we şu güne çenli hiç zat yzyna gaýtaryp bermediler. Islamow islendik bahadan bizden dynmaga we bikanun ýurtdan deportasiýa etmäge synanyşýar.

Men aç-açan ýüz tutdum: Russiýanyň prezidenti Putin W.W , Russiýanyň Daşary işler ministrligi, Russiýanyň Içeri işler ministrligi, Russiýanyň Migrasiýa gullugy, Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Adam Hukuklary Geňeşi, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy ýagdaýa seretmek haýyşy. Mundan başga-da, Nowosibirsk Kalininskiý etrabynyň kazyýetiniň 20.0605 belgili 2-424 \ 05 belgili karary bar, ol dereksiz ýitirim diýlip ykrar edildi we zor bilen ýazgydan boşadyldy. Mundan başga-da, Türkmenistandaky ÝHHG-nyň ofisine ýüz tutdum we Türkmenistanyň prezidentiniň, ähtimal, wyždanyny ýitiren wezipeli adam hakda doly hakykaty öwrenjek sahypaňyzy görmegiňize umyt baglaýaryn.

Adamym Isupow özüni Türkmenistanyň raýaty hasaplaýar we bu ýerde ýaşamak isleýär. Ýakynda Aşgabatdaky Içeri işler ministrliginiň wagtlaýyn tussaghanasyndan öz janyndan gorkýandygyny görkezýän hat iberdi. Sebäbi bu waka Türkmenistanda şeýle ýokary derejeli waka we Yslamowyň ýitirjek zady ýok. Yslamow, Türkmenistanyň prezidentiniň hakyky ýagdaýyny bilip, ony türmä salmagyndan gorkýar.

Bu haty çap etmegiňizi haýyş edýäris, belkem, bu bir ömri halas edip biler.

Russiýanyň we Türkmenistanyň raýaty Muhina Tatýana Wladislawowna. Aşgabat, köç. A.Nyýazowa, 44 - 28 Tel. 8-10-993-12-23-26-06, 8-10 993-65-55-20-89 "

"Watan"

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.