Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Piket hakynda.

 Piket hakynda.

Piket hakynda.

27-nji oktýabr 2003-nji ýyl THF agzalary, Hukuk güýçler bileleşiginiň (HGB) aktiwistleri Russiýa Federasiýasyndaky Türkmen ilçihanasynyň binasyna gelip, Türkmenistandaky aç-açan bikanunçylyga “ýok” diýdiler. Hukuk güýçler bileleşigi ýöriş geçirmek üçin öňünden ýüz tutdylar,emma "ilçihananyň binasynyň töweregindäki gurluşyk işleri sebäpli" ret edildi.

Ilçihanada piketçileri taýak bilen ýaraglanan polisiýa topary garaşýardy. Polisiýa maýory, piketçiler nägilelik bildirjek bolsalar, polisiýanyň derrew gatyşjakdygyny, esasanam polisiýa toparynyň gorkuzujy boljakdygyny aýtdy. Türkmen ilçihanasyndan bir işçi çykdy, ýöne piketçilere ýakynlaşmady, diňe gapdalyndan seretdi. Ýeri gelende aýtsak, öň şeýle ýagdaýlarda howsala düşen birnäçe ilçihana işçisi birbada gaçsa, diýmek bu gezek ýerli häkimiýet asudalygy üpjün etmegi wada berdi.

Piketçiler jurnalistlere interwýu berdiler we Türkmenistanda adam hukuklarynyň möhüm ýagdaýy barada gürrüň berdiler.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...