Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Piket hakynda.

 Piket hakynda.

Piket hakynda.

27-nji oktýabr 2003-nji ýyl THF agzalary, Hukuk güýçler bileleşiginiň (HGB) aktiwistleri Russiýa Federasiýasyndaky Türkmen ilçihanasynyň binasyna gelip, Türkmenistandaky aç-açan bikanunçylyga “ýok” diýdiler. Hukuk güýçler bileleşigi ýöriş geçirmek üçin öňünden ýüz tutdylar,emma "ilçihananyň binasynyň töweregindäki gurluşyk işleri sebäpli" ret edildi.

Ilçihanada piketçileri taýak bilen ýaraglanan polisiýa topary garaşýardy. Polisiýa maýory, piketçiler nägilelik bildirjek bolsalar, polisiýanyň derrew gatyşjakdygyny, esasanam polisiýa toparynyň gorkuzujy boljakdygyny aýtdy. Türkmen ilçihanasyndan bir işçi çykdy, ýöne piketçilere ýakynlaşmady, diňe gapdalyndan seretdi. Ýeri gelende aýtsak, öň şeýle ýagdaýlarda howsala düşen birnäçe ilçihana işçisi birbada gaçsa, diýmek bu gezek ýerli häkimiýet asudalygy üpjün etmegi wada berdi.

Piketçiler jurnalistlere interwýu berdiler we Türkmenistanda adam hukuklarynyň möhüm ýagdaýy barada gürrüň berdiler.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
 Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.