Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Merkezi Aziýanyň hünärmenleri tussaglaryň arasynda neşe serişdeleriniň ulanylmagynyň öňüni almakda ÝB tejribesi bilen tanyşdylar.

Merkezi Aziýanyň hünärmenleri tussaglaryň arasynda neşe serişdeleriniň ulanylmagynyň öňüni almakda ÝB tejribesi bilen tanyşdylar.

Täjigistandan, Türkmenistandan we Özbegistandan hökümet bölümleriniň 12 wekili Polşanyň jeza çaresini geçirýän ýerlerdäki tussaglaryň arasynda neşe serişdeleriniň ulanylmagynyň öňüni almak ugrundaky işler bilen tanyşmak üçin Polşadaky okuw saparyna gatnaşdy.

Sapara gatnaşyjylar Türme gullugynyň Baş müdirligine, Krakow, Lýublin we Warşawa şäherindäki tussaglyk merkezlerine, hökümete degişli bolmadyk guramanyň tussaglar bilen işleýän deslapky tussaghanalarynyň birinde bejeriş bölümine baryp gördüler.

Bu sapar koloniýalaryň direktorlary, narkologlar we Saglyk we adalat ministrlikleriniň Merkezi Aziýanyň ýokarda agzalan ýurtlaryndan beýleki wekilleri üçin gurnaldy, bu döwürde ýarym ýapyk türmelerdäki jeza çäresi ulgamy, jeza çäresiniň çäginde neşe serişdeleriniň ulanylmagynyň öňüni almak üçin hyzmat ediji itleri ulanmagyň usullary, şeýle hem neşe serişdelerine garaşly tussaglary bejermek barada düşünje aldylar.

Türme gullugynyň baş edarasynda gatnaşyjylara neşe serişdelerini ele salmagyň we öňüni alyş usullary, işgärleri taýýarlamak, neşekeşleri bejermek, tussaglary boşatmaga taýýarlamak, şeýle hem tussaglar boşadylandan soň Saglygy goraýyş ministrligi we jemgyýetçilik guramalary bilen hyzmatdaşlygyň meýilnamalary bilen tanyşdylar.

Gatnaşyjylar Warşawanyň tussaghanasyna baryp görenlerinde, neşekeşlikden ejir çekýän tussaglary bejermek üçin ýörite işlenip düzülen “Atlantis” reabilitasiýa maksatnamasyny öz gözleri bilen görmek üçin bejeriş bölümine baryp gördüler.

“Koloniýalardaky neşekeş tussaglaryň öňüni almak we bejermek” taslamasynyň maksady, alkogola we neşe serişdelerine garaşly adamlar üçin “Atlantis” maksatnamasy boýunça reabilitasiýa kursuny geçmek üçin amatly sosial-psihologiki şertleri döretmekden ybarat.

CADAP maksatnamasynyň maksady, Ýewropa Bileleşiginiň neşe strategiýasyna laýyklykda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek bilen birlikde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hukuk goraýjy edaralaryna kömek bermek arkaly neşe serişdelerine bolan islegi azaltmak. CADAP Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýär we BMGÖM (Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy) tarapyndan amala aşyrylýar.

CA-habarlar

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.