Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Waşingtonda Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde protest aksiýasy geçirildi.

    Waşingtonda Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde protest aksiýasy geçirildi.

2020 nji ýylyň 28-nji iýunynda Amerikanyň birleşen ştatlarynda ýaşaýan Türkmenistanyň watandaşlary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň wezipeden gitmegini talap edip, protest aksiýasyny geçirdiler. Protesti gurnaýjylaryň biri bolan Nagima Muzapberowa özüniň feýsbuk sahypasynda habar bermegine görä, Amerikanyň birleşen ştatlarynyň çäginde ýerleşen türkmen ilçihanasynyň öňünde aktiwistler jemlenen dessine, ilçihana işgärleri ýerli polisiýa gullugyna jaň edip, " bu geçirilýän çäre bikanun, hiç hili resmi rugsatsyz edilýär " - diýip maglumat berýärler.

Aksiýanyň başlanan wagty geçiriljek çäräniň kanuna laýyk bolmagy sebäpli, ýerli polisiýa gullugy çäräniň parahatçylykly geçmegi üçin taýýar durdylar. Plisiýa gullugynyň işgärleri ilçihana binasynyň içine girip, niýetlenen çäräniň kanuna laýykdygyny tassyklaýan resminamany görkezdiler. Ilçihananyň işgärleri bolup geçýän hadysa öz äpişgelerinden syn etdiler. Protest edýän topar türkmen ilçihanasyndan Ak tama çenli ýöriş etdiler. Ýörşiň asuda ýagdaýda amala aşmagy üçin, ýerli polisiýa gullugy howpsuzlygy üpjün edip, protest edýänleriň geçjek ýollarynda wagtlaýynça awtoulag hereketlerini togtatdylar.

Muzapberowa ozal habar berişi ýaly, bu geçirilen protest ýörişi ýörite Gurbanguly Berdimuhamedowyň 29 -njy iýunda 63 ýaşynyň dolmagy netijesinde ýörite gurnaldy.

www.hronikatm.com

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....