Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Waşingtonda Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde protest aksiýasy geçirildi.

    Waşingtonda Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde protest aksiýasy geçirildi.

2020 nji ýylyň 28-nji iýunynda Amerikanyň birleşen ştatlarynda ýaşaýan Türkmenistanyň watandaşlary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň wezipeden gitmegini talap edip, protest aksiýasyny geçirdiler. Protesti gurnaýjylaryň biri bolan Nagima Muzapberowa özüniň feýsbuk sahypasynda habar bermegine görä, Amerikanyň birleşen ştatlarynyň çäginde ýerleşen türkmen ilçihanasynyň öňünde aktiwistler jemlenen dessine, ilçihana işgärleri ýerli polisiýa gullugyna jaň edip, " bu geçirilýän çäre bikanun, hiç hili resmi rugsatsyz edilýär " - diýip maglumat berýärler.

Aksiýanyň başlanan wagty geçiriljek çäräniň kanuna laýyk bolmagy sebäpli, ýerli polisiýa gullugy çäräniň parahatçylykly geçmegi üçin taýýar durdylar. Plisiýa gullugynyň işgärleri ilçihana binasynyň içine girip, niýetlenen çäräniň kanuna laýykdygyny tassyklaýan resminamany görkezdiler. Ilçihananyň işgärleri bolup geçýän hadysa öz äpişgelerinden syn etdiler. Protest edýän topar türkmen ilçihanasyndan Ak tama çenli ýöriş etdiler. Ýörşiň asuda ýagdaýda amala aşmagy üçin, ýerli polisiýa gullugy howpsuzlygy üpjün edip, protest edýänleriň geçjek ýollarynda wagtlaýynça awtoulag hereketlerini togtatdylar.

Muzapberowa ozal habar berişi ýaly, bu geçirilen protest ýörişi ýörite Gurbanguly Berdimuhamedowyň 29 -njy iýunda 63 ýaşynyň dolmagy netijesinde ýörite gurnaldy.

www.hronikatm.com

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...