Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow 15000 lukmany işden aýyrýar we tölegli saglygy goraýyşy girizer.

Nyýazow 15000 lukmany işden aýyrýar we tölegli saglygy goraýyşy girizer.

"Altyn asyrda" kesellemäge ýol berilmeýär. Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow 2004-nji ýylyň 1-nji martyna çenli orta we kiçi lukmançylyk işgärleriniň sanyny 15 000 adama çenli azaltmagy we býudjet lukmançylyk edaralarynyň birnäçe hyzmatlaryny tölegli esasda geçirmegi buýurdy.

Türkmenistanda saglyk işgärleriniň sany barada soňky maglumatlar ýok. Iki ýyl ozal lukmançylykda işleýänleriň umumy sany takmynan 100 000 adama barabardy.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň habaryna görä, boş ýerleri beýleki býudjet guramalarynda giňden işleýän harby gulluga çagyrylan esgerler doldurar.

Prezidentiň kararynda aýdylyşy ýaly bu çäreler "býudjet serişdelerini ykdysady taýdan ulanmak, soňky netije üçin saglygy goraýyş edaralarynyň jogapkärçiligini ýokarlandyrmak we işgärleriň netijeli ulanylmagyny üpjün etmek üçin" görülýär.

Resminamada ýürek-damar, deri, nerwi, aşgazan-içege keselleri, şeýle hem anyklaýyş, sanitariýa we epidemiologiýa hyzmatlarynda işleýän lukmançylyk edaralarynyň býudjet serişdelerini ýitirjekdigi aýdylýar. Hyzmatlary üçin töleg alyp bilerler we ýakyn üç ýylda salgytdan boşadylar.

Diňe gyssagly tiz kömek öňüni alyş immunizasiýasy, şikeslere, betbagtçylyklara, tebigy betbagtçylyklara, göwrelilik we çaga dogurmak görnüşleri erkin galar. Mundan başga-da, mugt lukmançylyk hyzmatlary çagalar, maýyplar, onkologiki, gematologiki, akyl, endokrin keselleri we inçekesel bilen kesellänler tarapyndan ulanylar.

Roýter.

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...