Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň täze taryhy: Ogulsapar Myradowa Azatlyk Radiosynyň türkmen habarçysy.

 Ogulsapar Myradowa Azatlyk Radiosynyň türkmen habarçysy.

Ogulsapar Myradowa türkmen hökümetiniň gözegçiliginde aradan çykdy. Ol 58 ýaşyndady.

Aşgabatda ýaşaýan Ogulsapar Myradowa, Türkmenistandaky adam hukuklary barada Azatlyk radiosy üçin reportaj berdi.

Ynsan hukuklaryny wepaly goraýjy, şeýle hem Bolgariýada ýerleşýän, Türkmenistanda adam hukuklaryny ösdürmäge bagyşlanan hökümete degişli bolmadyk Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasynyň agzasydy. Şeýle hem, Galaxie-Presse fransuz teleýaýlymy bilen hem hyzmatdaşlyk etdi.

Türkmen hökümetiniň basyp ýatyrmak boýunça köpçülikleýin kampaniýasy wagtynda dissident Ogulsapar Myradowa 2006-njy ýylyň 18-nji iýununda 18 adam bilen bilelikde tussag edildi.

Häkimiýetler şol wagt tussag edilmeginiň sebäbini aýtmadylar. "Waşington Post" Myradowa tussag edilenden bir gün soň, üç uly ýaşly çagasynyň tussag edilendigini we Içeri işler bölüminde iki hepde hiç hili günä ýöňkemeden saklanandygyny habar berdi.

Iki sagatlap dowam eden ýapyk suddan soň, 25-nji awgustda (2006) Myradowa bikanun ok-däri saklamakda aýyplanyp, alty ýyl azatlykdan mahrum edildi. Onuň bilen bilelikde tussag edilen THF bilen baglanyşykly Annagurban Amanglyjowy we Sapardurdy Hajyýewy hem ýedi ýyl azatlykdan mahrum edildi. Üçüsi-de agyr şertleri bilen tanalýan ýokary howpsuzlykly Owadan-Depe türmesinde daşky dünýä bilen aragatnaşyk saklanmadan saklandylar.

Human Rights Watch, Myradowanyň ogly Berdi Myradow, jesedini ýygnamak üçin morga çagyrylanda ejesiniň ölendigini öwrendi. Resmiler oňa Myradowanyň jesedini görkezmekden ýüz öwürdiler we görmek üçin rugsat soramagyny bes etmegi üçin haýbat atdylar. Jeset 2006-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda berlenden soň we günbatar diplomatlary Myradowanyň çagalaryny morga alyp gidenlerinden soň, maşgala agzalary gynamalaryň alamatlaryny we jurnalistiň kellesinde "uly ýarany" görendiklerini habar berdiler. Morgyň resmileri onuň "tebigy sebäplerden" ölendigini öňe sürdüler we hukukdan çykma hereketleri ret etdiler.

Türkmenistanyň häkimiýetleri jesedini kesilmegine we ölüm sebäbiniň anyklanmagyna rugsat bermedi we ölümiň sebäbini we senesini bermedi. Netijeleri hiç haçan maşgala bilen paýlaşylmadyk ýa-da köpçülige mälim edilmedik döwlet ölümi anyklaýyşy, Myradowanyň kellesiniň arkasyna urlan zarbadan ölendigini görkezdi. "Garaşsyz habarçylar" (RSF) hasabatyna görä, jesedi bermezden azyndan dört gün öň ölendigini we ölüminiň gynamalaryň netijesidigini görkezýär.

Myradowanyň iki gyzy we bir oglu bardy. Sona we Maral Myradowalar.

United States Agency for Global Media (USAGM)

Iň soňky habarlar

Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar