Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Daşary ýurt habarçysynyň gözi bilen Türkmenistanyň görgüleri

Daşary ýurt habarçysynyň gözi bilen Türkmenistanyň görgüleri

Ýakynda prezidentiň kasam kabul ediş dabarasy üçin Türkmenistana gitmäge rugsat berlen daşary ýurtly žurnalistler resmi ýazgyda ýok birnäçe hakyky sahnany görüp bildiler diýip, “Guardian” habarlar gullugy Associated Press (AP) habar gullugyna salgylandy. Fewral aýynda Türkmenistana baryp görmäge rugsat alan az sanly žurnalist hemişe diýen ýaly esgerleriň gözegçiliginde bolup, Aşgabadyň daşyna syýahat etmäge rugsat berilmedi.

AP habar gullugynyň žurnalistine beren interwýusynda bir garry aýal obadaky garyndaşlarynyň açlykdan ejir çekýändigini, hökümetiň adamlary terbiýeleýändigini we kazyýet ýa-da derňew geçirmezden türmä basýandygyny aýtdy. “Gepleşip bilmersiň, arz edip bilmersiň, sebäbi bolmasa seni ibererler, nirededigini bilýärsiň. Bu ýerde hakykaty aýtsaň, ölmek howpy abanýar "-diýip, aýal yzarlanmalardan gaça durmak üçin adynyň gizlin saklanmagyny haýyş etdi.

Şeýle hem çeşme etniki däl türkmenleri yzarlamak, esassyz işden we raýatlykdan aýyrmak mahrum etmek, giň ýaýran jenaýat we neşekeşlik, merhum prezident Nyýazowyň özüne ýadygärlikler gurmak isleýän ýerleriniň töweregindäki ähli zatlaryň ýok edilmegi barada gürrüň berdi. Žurnalist, şeýle hem, birnäçe aýalyň saýlawlara gatnaşandyklary üçin buýsanç bilen gürländiklerini, ýöne ses beren dalaşgäriniň adyny aýdyp bilmedigini, diňe ses berişligiň ilkinji bolandygyny ýada saldy. Şeýle hem, saýlawlaryň netijelerini sebitler boýunça jemlände, sesleriň 100 göterimden gowragynyň saýlananlaryň peýdasyna berilendigini mälim etdi. Žurnalist onuň bilen aç-açan gürleşmäge we hatda atlaryny aýtmaga razy bolanlaryň merhum prezidentiň tarapdarlarydygyny we köpüsiniň biragyzdan ýatda galan bir sözi aýdandygyny: "Näme islesek, bize berdi" – diýip habar berdi. Žurnalist bazarlarda birnäçe adamyň ýanyna barmak islände, olar, kellesine ýarag direýän ýa-da boýnuna ýüp salýan ýaly yşaratlar şekillendirip, gürlemäge gorkýandyklaryny görkezdiler.

Asyl ady: "Türkmenistanyň ejir çekýäni aç-açan belli".

Çeşme: “Guardian” gazet /02.22.07/ Gysgaça mazmun we rus diline terjime Açyk jemgyýet institutynyň Türkmenistan taslamasy tarapyndan taýýarlandy.

Doly görnüşi: http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,,-6431332,00.html

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“