Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan adaty amnistiýa tabyn bolan adamlaryň sanawyny barlap başlady.

 Türkmenistan adaty amnistiýa tabyn bolan adamlaryň sanawyny barlap başlady.

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri bilen geçirilen duşuşykda noýabr aýynda meýilleşdirilýän başga bir amnistiýa girýän tussaglaryň sanawyny düzmek üçin hukuk goraýjy edaralaryna jogapkärçilik çekdi.

Prezidentiň esasy talaby, 11/25/2002 wakalary bilen baglanyşykly iş kesilenleriň tötänleýin olara girmezligi üçin sanawlary düýpli barlamakdyr. Bu görkezmäniň berk ýerine ýetirilmegi üçin jogapkärçilik Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýolbaşçylygyna berilýär. Mundan başga-da, türkmenbaşy ýygnaga gatnaşyjylardan ýurduň serhedinde gözegçiligi güýçlendirmegi isledi. "Adamlar, adam hukuklaryny goraýjylar bize gelýär, biz bu zatlary diňe gidenlerinden soň bilýäris!" diýdi. Sözüniň ahyrynda Nyýazow Adalat ministrligine dini mezhepleri we hökümete dahylsyz guramalary hasaba almagyň kadalaryny, şeýle hem Milli Howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşlykda "bikanun hereketleri basyp ýatyrmagy" tabşyrdy.

ZPA.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...