Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan adaty amnistiýa tabyn bolan adamlaryň sanawyny barlap başlady.

 Türkmenistan adaty amnistiýa tabyn bolan adamlaryň sanawyny barlap başlady.

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri bilen geçirilen duşuşykda noýabr aýynda meýilleşdirilýän başga bir amnistiýa girýän tussaglaryň sanawyny düzmek üçin hukuk goraýjy edaralaryna jogapkärçilik çekdi.

Prezidentiň esasy talaby, 11/25/2002 wakalary bilen baglanyşykly iş kesilenleriň tötänleýin olara girmezligi üçin sanawlary düýpli barlamakdyr. Bu görkezmäniň berk ýerine ýetirilmegi üçin jogapkärçilik Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýolbaşçylygyna berilýär. Mundan başga-da, türkmenbaşy ýygnaga gatnaşyjylardan ýurduň serhedinde gözegçiligi güýçlendirmegi isledi. "Adamlar, adam hukuklaryny goraýjylar bize gelýär, biz bu zatlary diňe gidenlerinden soň bilýäris!" diýdi. Sözüniň ahyrynda Nyýazow Adalat ministrligine dini mezhepleri we hökümete dahylsyz guramalary hasaba almagyň kadalaryny, şeýle hem Milli Howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşlykda "bikanun hereketleri basyp ýatyrmagy" tabşyrdy.

ZPA.

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.