Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan adaty amnistiýa tabyn bolan adamlaryň sanawyny barlap başlady.

 Türkmenistan adaty amnistiýa tabyn bolan adamlaryň sanawyny barlap başlady.

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri bilen geçirilen duşuşykda noýabr aýynda meýilleşdirilýän başga bir amnistiýa girýän tussaglaryň sanawyny düzmek üçin hukuk goraýjy edaralaryna jogapkärçilik çekdi.

Prezidentiň esasy talaby, 11/25/2002 wakalary bilen baglanyşykly iş kesilenleriň tötänleýin olara girmezligi üçin sanawlary düýpli barlamakdyr. Bu görkezmäniň berk ýerine ýetirilmegi üçin jogapkärçilik Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýolbaşçylygyna berilýär. Mundan başga-da, türkmenbaşy ýygnaga gatnaşyjylardan ýurduň serhedinde gözegçiligi güýçlendirmegi isledi. "Adamlar, adam hukuklaryny goraýjylar bize gelýär, biz bu zatlary diňe gidenlerinden soň bilýäris!" diýdi. Sözüniň ahyrynda Nyýazow Adalat ministrligine dini mezhepleri we hökümete dahylsyz guramalary hasaba almagyň kadalaryny, şeýle hem Milli Howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşlykda "bikanun hereketleri basyp ýatyrmagy" tabşyrdy.

ZPA.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.