Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ýalňyz garrylaryň ykbaly.

Ýalňyz garrylaryň ykbaly.

Esasan rus dilinde gürleýän ýalňyz garrylar zor bilen garrylar öýlerine iberilýär. Şol bir wagtyň özünde, öýleri, emläkleri we pul tygşytlamalary olardan bikanun konfiskasiýa edilýär.

Bu bikanunçylyklar, sosial hyzmat ulgamynyň işgärleri, beýleki guramalaryň - kazyýetiň, notariusyň, ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlarynyň wekilleri bilen bilelikde amala aşyrylýar. 2007-nji ýylyň fewral aýynyň ahyrynda Mary şäherinden 82 ýaşly bir näsag pensioner getirildi. Garry aýala bejergi üçin şypahana äkidiljekdigi wada berildi. Ýöne munuň ýerine garry aýal Türkmenabat şäherindäki garrylar öýüne ýerleşdirildi.

“Olar ony öýünde geýen eşigini - eşik ýa-da içki eşik çalşmazdan, köýnekli, terlikli getirdiler. Ony öýden çykardylar, awtoulaga saldylar we düýbünden başga şähere getirdiler. Geýimsiz, pulsyz, gündelik durmuşda zerur bolan hiç zatsyz” diýip, bu garrylar öýüniň ýaşaýjylaryndan biri gaharlanýar. Mary şäherinden bolan bu garry aýalyň öýü, öýündäki zatlar indi nätanyş adamlar tarapyndan ulanylýar. Özi-de ömrüni garrylar öýünde geçirer.

Şu ýylyň ýanwar aýynda milleti boýunça ukrainaly Aşgabat ýaşaýjysy 85 ýaşly Dmitriý N. bu ýere Türkmenabat garrylar öýüne getirildi. Ýalňyzlygyndan we ejizliginden peýdalanyp, üç otagly öýünden we paýtagtdaky ähli emläklerinden mahrum edildi. Milleti boýunça rus, 83 ýaşly pensioner Piter M. Atamyrat (öňki Kerki) şäherinden getirildi. Aýaly ölenden soň ýeke galdy, indi jaýyny we hojalygyny saklap bilmedi. Käbir jemgyýetçilik işgärleri bu pursatdan peýdalanyp, ýalňyz pensioneriň öýüne we emlägine göz dikdiler.

“Belli bir Bahadur Ysmaýylow adyna, pensioner Piter M. notariusyň kömegi bilen hususy jaý üçin sowgat hatyny ýasamak bilen (elbetde mugt däl) ony Türkmenabatdaky garrylar öýüne äkitdiler” -diýip, uzak wagtlap ýanynda ýaşaýan goňşusy aýdýar. Şeýle hem, garrylar öýünde Baýramaly şäheriniň ýaşaýjysy, ýalňyz pensioner Mariýa K., Daşoguz şäherinden bolan pensioner Wasiliý G., Aşgabadyň ýaşaýjysy Dmitriý W. bardy. Olaryň hemmesi rus. Olaryň hemmesi galan günlerini kimdir biriniň erbet erki bilen mahrum bolan öýleriniň diwarlarynyň daşynda geçirmäge borçly.

Näme üçin beýle zatlar mümkin boldy? Bu garry adamlaryň uly ýaşly çagalary iş gözlemek üçin Türkmenistany terk etmäge mejbur boldular. Köpüsi garry ene-atalaryny terk edip, Russiýa, Ukraina we beýleki ýurtlara gitdi. Indi Türkmenistana girmek üçin wiza almak zerurlygy sebäpli bir wagtlar gidenleriň köpüsi bu ýerde galan ene-atalaryny görmäge gelip bilmeýär. Eli hapa işgärler bu ýagdaýlardan peýdalanýarlar we ýalňyz garrylaryň gozgalmaýan emlägine bikanun eýeçilik edýärler. Mundan başga-da, muny ýalňyz garrylara ideg etmek bahanasy bilen edýärler.

TIPÇ.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“