Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Berk rejim uniwersiteti.

Berk rejim uniwersiteti.

Okuw ýyly başlandy, ýöne Türkmenistanyň uniwersitetleriniň talyplary muňa begenmeýärler. Hususan-da, Türkmen döwlet lukmançylyk instituty. Bu ýerdäki bilim iň uzyn - hatda häzirki wagtda-da häkimiýetler ýokary bilimdäki bilimi 2 ýyla çenli azaltsa-da, bu ýerde 10 semestr, ýagny bäş ýyl dowam edýär. Okuwçylar okamaga garşy däl, ýöne indi bu ýerde bilim bermeýärler diýen ýaly. Talyplar bu 5 ýylda näme edýärler?

Sapaklar her gün irden 8-den agşam sagat 3-e çenli geçirilýär. Emma okuwçylaryň öwrenmäge, okuw kitaplaryny okamaga, täze zatlar öwrenmäge wagty ýok. Ikinji synp talyby Jemal K. "Her gün irden gimni we prezidente wepalylyk kasamyny aýdýan bir görnüş bilen başlaýar, sapaklardan soň ähli talyplar esgerler ýaly görnüşde ýöremäge mejbur bolýarlar, muny terk etmek mümkin däl çäre, mugallymlar kowulmak bilen aç-açan haýbat atýarlar. "

Maglumat üçin: Paýtagt uniwersitetleriniň ähli talyplary S.Nyýazow bilen resmi duşuşyklarda, paradlarda we demonstrasiýalarda, dynç alyş günlerinde stadionlarda "janly koridor" döretmeli. Şonuň üçin uniwersitetleriň ýolbaşçylary talyplary ýörişe we dogry kemala getirmäge taýýarlaýarlar. Agşam sagat 6-7-de ýadaw talyplar umumy ýaşaýyş jaýyna gaýdýarlar. Agşamlyk naharyny bişirip ýetişýärler, soňra ýene täzeden sanaw başlaýar. Bu gezek her gün 20.00-da geçirilýän agşam barlagy.

"Barlag institutymyzyň mugallymlary tarapyndan amala aşyrylýar" diýip, umumy ýaşaýyş jaýynyň ýaşaýjylary wakany suratlandyrýarlar," otaglary, okuwçylaryň bardygyny we daşky görnüşini, aşhananyň ýagdaýyny, jaýyň arassalygyny barlaýarlar. Bu bir-iki sagat dowam edip biler. Diňe barlag gutaransoň, agşamlyk edinip, dynç alyp bileris. Soňra ertesi güne taýynlyk görmeli, eşikleri ýuwmaly we ütüklemeli we ş.m. Sapaklara taýýarlanmaga wagt galmady. Gije 1-2-de ýatýarys, irden 7-de turmak we sanawa wagtynda bolmak üçin irden ir turýarys. Umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşaýyş ulgamyny aýratyn bellemelidiris. Rezident däl talyplaryň hemmesi umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşamaly.

"Biz gyzymyzyň hususy öýde ýaşamagy ýa-da garyndaşlary bilen ýaşamagyny isledik" -diýip, Balkan welaýatynyň obasyndan Gulnara N.-nyň ejesi zeýrenýär: "Şeýle-de bolsa, dekan munuň mümkin däldigini aýtdy, ylalaşmaly bolduk, ýöne umumy ýaşaýyş jaýynda atmosfera gaty erbet, diňe kazarmanyň rezidensiýasy ýaly". Lukmançylyk institutynyň umumy ýaşaýyş jaýlarynyň 3 binasynyň bilim binasyna ýanaşykdygyny we bilelikde ýapyk howly emele getirýändigini goşýarys. Ýaşaýan ýerine institutyň esasy girelgesinden ýa-da 20.00-da gulplanan derwezeden baryp bilersiňiz. Agşamky barlamaga gatnaşmaýanlaryň hemmesine agyr jeza garaşýar - stipendiýadan mahrum etmek, institutdan kowmak.

Mundan başga-da, talyplar umumy ýaşaýyş jaýynda we öz hasabyna abatlaýyş işlerini geçirýärler. "Bu her ýyl bolup geçýär, geçen ýyl otagymyzy täzeledik, bu ýyl başga bir otaga göçürildik we täzeden otagmyzy oňarmagy talap etdiler" -diýip, ikinji ýyl okuwçylary Maral we Miwe gaharlandy. “Men irräkden gelip çykdaýjy etmeli boldum, täze okuw ýyly üçin wagtynda ýetişmäge”.

Institutda bilimiň hili barada hiç kim gyzyklanmaýar - esasy zat tertip-düzgün. Özbaşdak öwrenmek üçin kitaphanalara gitmek, okuwdan boş wagtymda hiç hili sorag bolup bilmez, sebäbi boş wagt ýok. Tükeniksiz ýörişler we ýörişler, jaýlary we ýanaşyk ýerleri arassalamak, otaglary abatlamak - lukmançylyk institutynda iň möhüm zat şu. Onsoň bu talyplar adamlara nähili gararlar?

TIPÇ.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....