Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan "hasaplamalarda ýalňyşlyk" sebäpli pensiýalary 20 göterim azaltdy.

Türkmenistan "hasaplamalarda ýalňyşlyk" sebäpli pensiýalary 20 göterim azaltdy.

1-nji ýanwardan başlap, Türkmenistanyň häkimiýetleri pensionerlere tölegleri takmynan 20 göterim azaltdy, hökümetiň metbugat sekretary Reýter habar gullugyna bu çäräni öňki hasaplama ýalňyşlygyny ýok etmek islegi hökmünde düşündirdi.

Resmi maglumatlara görä, alty million ilaty bolan Türkmenistanda takmynan 260,000 pensioner bar.

Hökümetiň metbugat sekretary duşenbe güni "Pensiýa tölegleri umumylykda 20 göterimdenem azaldyldy" -diýdi. Mundan başga-da, 2006-njy ýylyň başyndan bäri talap edilýän iş möhletinden az işlän adamlara, aýallar üçin 20 ýyl, erkekler üçin 25 ýyl pensiýa tölemek näbelli möhlet üçin togtadyldy.

Ortaça aýlyk pensiýa takmynan 1,5 million manat (gara bazar nyrhy boýunça 60 dollar), iň ýokarysy 2,2 million. Türkmen manatynyň resmi nyrhy bazar nyrhyndan dört esse pes.

Türkmenistan 1998-nji ýylda maliýeleşdirilýän modele geçişini yglan edip, pensiýa ulgamyny özgertdi. Hökümet çeşmesiniň habaryna görä, geçiş döwründe häkimiýetler nädogry hereket edipdirler.

Çeşme: "Hasaplamanyň dowamynda geçiş döwründe, pensiýa hasaplanylanda, ýaşulylykda ýalňyş bellik edilende nädogry bir zat tapyldy" -diýdi.

Käbir pensionerler häkimiýetleriň karary kabul edilenden soň öwrenendiklerini we bu mesele boýunça resmi neşirleri görmändiklerini aýdýarlar.

Günbatar, watanynda geň kult bilen gurşalan Türkmenistanyň Prezidenti Saparmyrat Nyýazowy adam hukuklaryny bozmak bilen baglanyşykly günäkärleýär.

Reýter

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.