Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Tomusyň gelmegi bu gezek hem ýokanç keselleriň ýaýramagy bilen baglanyşykly boldy.

Tomusyň gelmegi bu gezek hem ýokanç keselleriň ýaýramagy bilen baglanyşykly boldy.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň çeşmesiniň NW habarçysy Oraz Saryýewe beren habaryna görä, bu esasan sarylyk we tropiki dizenteriýa bilen baglanyşykly.

Bu maglumatlar "NW" we Mary welaýatynyň saglyk bölüminiň çeşmesi tarapyndan tassyklandy. Baýramaly anyklaýyş merkeziniň işgäriniň sözlerine görä, tropiki dizenteriýa diagnozy bilen agyr ýagdaýyndaky üç tussag geçen hepde golaýdaky ýedinji umumy rejim koloniýasyndan alnyp gidilipdir. Olara baý garyndaşlary koloniýadan "ewakuasiýa" üçin pul töledi, şonuň üçin hem gyssagly lukmançylyk kömegi berildi. Soň bolsa Mary welaýat türme keselhanasyna geçirildi.

Çeşmäniň habaryna görä, şol bir diagnozly näsaglaryň köpüsi anyklaýyş merkezine ýa-da türme keselhanasyna iberilmegi üçin para töläp bilmeýänleri koloniýada galýar. Çeşmäniň habaryna görä, bu hassalar üçin degişli amallar ýerine ýetirilmese, olar öler, sebäbi koloniýadaky lukmanlaryň lukmançylyk kömegi üçin zerur dermanlary ýok. Baýramaly anyklaýyş merkeziniň işgäriň pikiriçe, häkimiýetler bu ugurda hiç hili çäre görmeýärler, munuň üçin býudjetden serişde bölünip berilmeýär we hiç kim bu barada ýurduň prezidentinden soramaga het edip bilmeýär.

Öz gezeginde Mary welaýatynyň saglyk bölüminiň bir çeşmesi NW habarçysyna maý aýynda Baýramaly etrabynda bir koloniýa baryp görendigini aýtdy: doly antiarassaçylyk şertleri höküm sürýär, düzediş edarasynyň administrasiýasy tussaglara adaty iýmitlenmegi äsgermezlik edýär diýen ýaly, diňe garyndaşlarynyň kömegi we para arkaly iýmit posylkalaryny alýan tussaglar çydamly iýmitlenýärler. Koloniýada suw arassalaýjy desgalar ýok, şonuň üçin tussaglar açyk suw howdanyndan turba arkaly berilýän suwy içýärler. Ilkinji kömek bölüminde hatda ilkinji lukmançylyk kömegi üçin zerur lukmançylyk enjamlary hem ýok.

Oba ýerlerindäki ýagdaý hem öwerlikli däl. NW habarçysynyň sözlerine görä, sarylyk we dizenteriýa ýaýramagy, ýaşaýjylaryň açyk suw howdanlaryndan suw sarp etmegi bilen aňsatlaşdyrylýar we hiç hili arassalanmaýar. Hususan-da, habarçy bu hadysany Garagum we Baýramaly sebitlerinde belleýär. Mary welaýatynda bir saglyk işgäriniň sözlerine görä, ýerli lukmançylyk işgärleriniň ýoklugy bilen oba ýerlerindäki ýagdaý hasam çylşyrymlaşýar.

Şeýlelik bilen, Türkmenistanda howply ýokanç keselleriň öňüni almak we bejermek bilen baglanyşykly ýagdaýyň ýylyň dowamynda gowulaşmandygyny aýdyp bileris. Galyberse-de, bir ýyl ozal NW Tejen etrap tussaghanasynda tussaglaryň we iýmitlenmegiň şertleri sebäpli tussaglaryň gozgalaňy barada habar berdi, netijede olaryň köpüsi tropiki dizenteriýa bilen keselledi. Bulaşyklyk polisiýa tarapyndan basylyp ýatyryldy.

W. Wolkow, O. Saryýew.

"Doýçe Welle"

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....