Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Pygambergeldy Allaberdiýew azatlykda.

Pygambergeldy Allaberdiýew azatlykda.

2022-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Balkanabadly 50 ýaşly aklawçy Pygambergeldi Allaberdiýew azatlyga çykdy.

Maý aýynda BMG, " Freedom Now" we halkara hukuk firmasy "Vinson & Elkins" -iň haýyşyna seredip, aklawçy Pygambergeldi Allaberdiýewiň tussag edilmegini halkara hukugynyň bozulmagy diýip ykrar etdi.

Allaberdiýew P. huligançylykda we bilkastlaýyn ownuk şikes ýetirmekde aýyplanyp, 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda alty ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Biz bu işe gözegçilik etdik we Balkanabat şäherinde nebit we gaz öndürmek boýunça döwlet administrasiýasynyň aklawçysynyň tussag edilmeginiň we asyl sebäbiniň erkinligi parahatçylykly durmuşa geçirmek, söz we birleşmek azatlygy üçin konstitusion hukugyny ulanmak synanyşygy diýen netijä geldik. Bu barada kazyýet işiniň aç-açan toslanyp tapylan ýagdaýlary we kazyýetiň aşa agyr jezasy onuň tussag edilmeginiň subutnamasy boldy.

Ondan öň Pygambergeldi Allaberdiýewiň ýurduň konstitusiýasyna girizilen üýtgetmelere we dürli ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň hukuklarynyň köp bozulmagyna garşy çykyş edýän daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktiwistleri bilen gatnaşygy sebäpli 2020-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda tussag edilendigini habar berdik.

THF tussag edilenden soň dessine, beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde P.Allaberdiýewiň derrew boşadylmagyny we hökümiň ​​ýatyrylmagyny talap etdiler.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy   „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Azatlyk Radiosy „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.