Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan premýer-ministriň öňki orunbasaryny daşary habar alyş gullugy bilen baglanyşykda aýyplaýar.

 Türkmenistan premýer-ministriň öňki orunbasaryny daşary habar alyş gullugy bilen baglanyşykda aýyplaýar.

Türkme

Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi Ýangyç we Energetika toplumynyň premýer-ministriniň orunbasary wezipesinden aýrylan we maý aýynda tussag edilen Ýolly Gurbanmyradowyň işini korrupsiýada we ýurtda syýasy durnuksyzlyk maksady bilen daşary ýurt habar alyş gulluklary bilen hyzmatdaşlykda günäkärläp Ýokary Kazyýete tabşyrdy.

45 ýaşly Gurbanmyradow, Merkezi Aziýanyň iň uly tebigy gaz eksporty bolan Türkmenistan hökümetiniň möhüm şahsyýetlerinden biri.

Awtoritar döwletdäki ähli güýç ömürlik prezident Saparmyrat Nyýazow-Türkmenbaşa degişlidir, ol daş-töweregini kadrlary yzygiderli üýtgedýär. Şeýle-de bolsa, Gurbanmyradow tussag edilmezinden ozal 1997-nji ýyldan bäri ýangyç we energiýa toplumyna ýolbaşçylyk edip, köplenç halkara forumlarda resmi Aşgabada wekilçilik edýärdi we ýurduň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen gepleşik geçirýärdi.

Gurbanmyradow döwlet gaznalaryny hyýanatçylykly peýdalanmakda aýyplanyp tussag edildi, indi bolsa döwlet ulgamyny pese gaçyrmakda aýyplanýar.

"Hapa maksatlaryna ýetmek üçin - jemgyýetde dartgynly ýagdaýa ýetmek üçin, ilatyň arasynda nägilelik döretmek, sosial gapma-garşylyklar döretmek üçin resmi wezipesinden peýdalanyp, 2004-nji ýylyň ahyrynda benziniň emeli ýetmezçiligini döretmegi maksat edinýärdi "-diýip, Türkmenhabarlary döwlet habar gullugy şenbe güni milli howpsuzlyk ministrliginiň hasabatyna salgylandy.

"Gurbanmyradow kanuna garşy hereketleri bilen bir hatarda goldaw we howandarlyk etmek isleýän daşary ýurt habar alyş gullugynyň kömegine ýüz tutdy" -diýlen hasabatda başga bir jikme-jiklik ýok.

Gurbanmyradow 20 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilner.

"METJITLERE GOÝUN"

Baş prokuratura Gurbanmyradowyň "takmynan 100 million dollar we takmynan 6 milliard manat" döwlete maddy taýdan zyýan ýetirendigine ynanýar.

Ondan öň Baş prokuratura ozalky premýer-ministriň orunbasarynyň 20 köşk, şol bir mukdarda gymmat awtoulag, umumy agramy 450 kilograma barabar bolan altyn we kümüş önümleri we 5000 baş mal ýaly konfiskasiýa edilendigini habar berdi.

"Geliň, mallary metjitlere bereliň. Sadaka (gurban bolsun)"-diýip, Prezident Nyýazow anna güni agşam telewideniýede Gurbanmuradowdan konfiskasiýa edilen emläk barada aýtdy.

Merkezi Bankyň başlygy Şekersoltan Muhammedowa Gurbanmyradow bilen bir wagtyň özünde "resmi wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanandygy" sebäpli wezipesinden aýryldy, ýöne prezident ony boşatmak kararyna geldi.

"Şekersoltan aýal. Biz ony türmä basmarys, onuň çagalary hem bar" -diýdi.

Reýter

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.