Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan ÝHHG-nyň adam hukuklary boýunça missiýasynyň ýolbaşçysyny ýurtdan kowdy.

 Türkmenistan ÝHHG-nyň adam hukuklary boýunça missiýasynyň ýolbaşçysyny ýurtdan kowdy.

Türkmenistan Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) missiýasynyň ýolbaşçysyny bu ýurduň häkimiýetlerini adam hukuklarynyň bozulmagy üçin birnäçe gezek tankytladygy üçin ýurtdan kowdy.

ÝHHG penşenbe güni Türkmenistandaky missiýanyň başlygy Paraşiwa Badeskunyň şenbe güni ýurtdan çykandygyny aýtdy.

ÝHHG Aşgabadyň weto hukugyny ulanmagynyň we Badeskunyň şertnamasynyň 2002-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri uzaldylmagynyň öňüni almagyň takyk sebäplerini bermekden ýüz öwürdi.

Türkmenistanyň ömürlik prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň ÝHHG bilen gaty dartgynly gatnaşygy bar we ýurduň häkimiýetleri ÝHHG-nyň ofisine iberen habarlarynda missiýanyň işinden birnäçe gezek zeýrenýärler.

ÝHHG-nyň ýurtdaky "Ýaramazlygy gözlemek" esasy wezipelerinden birine öwrüldi"- diýip guramanyň wekili türkmen häkimiýetleriniň beýanyna salgylandy.

Diplomatlar, Badeskunyň 2002-nji ýyldaky Nyýazowyň janyna kast etmekde güman edilýänleriň garyndaşlary bilen habarlaşmaga synanyşanyndan Aşgabadyň hem nägileligini aýtdy.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň kararynyň esassyzdygyny yglan etdi we ýurdy wetony ýatyrmaga çagyrdy.

Waşington ÝHHG-a iberen beýanynda "Amerikanyň Birleşen Ştatlary ilçi Badeskunyň ýurtdan çykarylmagyna sebäp bolan wakalar zynjyryndan diýseň gaharlanýar" -diýdi.

ÝHHG, kömekçi Badeskunyň ýolbaşçylygynda işlemegini dowam etdirýän täze missiýa ýolbaşçysyny gözläp başlajakdygyny mälim etdi.

ÝHHG, Türkmenistany Nyýazowa edilen hüjümden soň tussaglaryň maşgalalaryna azar bermekde, köpçülikleýin tussag etmekde aýyplaýar.

ÝHHG-nyň geçen ýyl ýaýradan hasabatynda prezidentiň janyna kast etmek synanyşygy hem şübhe döredýär.

Roýter

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.