Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň öňki nebit ministri S.Waliýew 24 ýyl, "Türkmennebitgaz" korporasiýasynyň öňki başlygy Ylýas Çaryýew 25 ýyl korrupsiýa we döwlet gaznalaryny ogurlamakda aýyplanyp azatlykdan mahrum edildi.

Türkmenistanyň öňki nebit ministri S.Waliýew 24 ýyl, "Türkmennebitgaz" korporasiýasynyň öňki başlygy Ylýas Çaryýew 25 ýyl korrupsiýa we döwlet gaznalaryny ogurlamakda aýyplanyp azatlykdan mahrum edildi.

Türkmenistanyň öňki nebit ministri S.Waliýew 24 ýyl, "Türkmennebitgaz" korporasiýasynyň öňki başlygy Ylýas Çaryýew 25 ýyl korrupsiýa we döwlet gaznalaryny ogurlamakda aýyplanyp azatlykdan mahrum edildi.

Türkmenistanyň öňki nebit ministri S.Waliýew 24 ýyl, "Türkmennebitgaz" korporasiýasynyň öňki başlygy Ylýas Çaryýew 25 ýyl korrupsiýa we döwlet gaznalaryny ogurlamakda aýyplanyp azatlykdan mahrum edildi.

Bu barada ITAR-TASS duşenbe güni Türkmenistan hökümetiniň Prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň ýurduň nebit sebiti bolan Balkanabat welaýatyna eden iş saparyndaky çykyşyna salgylandy.

25 ýyl azatlykdan mahrum etmek Türkmenistanda iň ýokary jeza.

Baş prokuraturanyň habaryna görä, awgust aýynyň ortalarynda korrupsiýada aýyplanýan "Türkmennebit" döwlet konserniniň öňki başlygy S.Waliýewiň eýýäm 25 million dollar, 107 kg altyn şaý-sepleri, 20 töweregi daşary ýurt awtoulagyny, 14 sany iki gatly jaýlary we Hazaryň kenarynda ýerleşýän 5 sany daçasy konfiskasiýa edildi.

Nebiti we gazy gaýtadan işleýän önümleri eksport etmek bilen meşgullanýan döwlet söwda korporasiýasynyň başlygy Ylýas Çaryýew iýun aýynyň ortalarynda Ukraina bilen tebigy gaz satmak üçin geleşikleri arassalamakda para almakda aýyplandy. Türkmen gazyny tölemek üçin Ukrainadan getirilýän harytlaryň bahasy bikanun iki esse ýokarlandy. "Bular köp ogurlaýan döwlet ogrylary" -diýip, Türkmenistanyň prezidenti geçen hepde ýurduň iň uly kärhanasynyň müdiri, Türkmenbaşy nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň müdiri Güýçmyrat Esenowyň boşadylmagy baradaky karara gol çekdi. Ol hem, döwlet gaznasyndan 2 million dollar ogurlamakda aýyplanýar.

Türkmenistanyň prezidenti 20-nji maýda ýurduň ykdysadyýetine ýolbaşçylyk edýän pudakdaky korrupsiýa garşy söweşi sekiz ýyl bäri nebit-gaz toplumyna ýolbaşçylyk eden öňki premýer-ministriň orunbasary Ýolly Gurbanmyradow 95 million dollar döwlet serişdelerini hyýanatçylykly peýdalanmakda aýyplananda yglan etdi. Hökümet çeşmelerine görä, ol hem 25 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir.

Premýer-TASS.

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....