Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Wyždan tussagynyň ýagdaýy agyr.

Wyždan tussagynyň ýagdaýy agyr.

ABŞ-nyň 54 senatory we kongresmeni Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazowy wyždan tussagy Gurbandurdy Durdgulyýewi derrew we şertsiz boşatmaga çagyrdy. Bu barada ýakynda "Amerikanyň sesi" radiostansiýasy habar berdi.

Amerikanyň sesi, Helsinki komissiýasynyň başlygy, respublikan senator Sam Braunbekiň bu ikitaraplaýyn inisiatiwanyň prezident Nyýazowa ABŞ-nyň Kongresiniň azatlyk sözlerine bolan hukugyny ulanmaga synanyşanlygy üçin iki ýyllap psihiatrik keselhanada ejir çekýän jenap Durdygulyýewiň ykbaly barada alada edýändigini aýdyň görkezýändigini aýtdy.

Radio stansiýa Durdygulyýewiň garyndaşlarynyň psihiatrik klinikanyň işgärlerinden alan maglumatlaryna salgylanýar, akyl hassalygynyň alamatlary bolmasa-da, häkimiýetler ony akyl hassalygy diýip ykrar etmäge mejbur etdiler.

“2004-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda jenap Durdygulyýew Balkanabat şäheriniň esasy meýdanynda fewral aýynda parahatçylykly demonstrasiýa geçirmäge rugsat sorap, size we sebit häkimine hat iberdi. ABŞ senatorlarynyň we kongresmenleriniň Saparmyrat Nyýazowa ýazan hatynda: “Demonstrantlar hökümetiň syýasatyna garşy çykyp, häkimiýetleri syýasatyny üýtgetmäge çagyrjak bolýarlar. 2004-nji ýylyň 14-nji fewralynda Durdygulyýew zor bilen Balkanabatdaky psihiatrik klinika ýerleşdirildi. Tizara, uzakdaky Garaşsyzlyk sebitindäki klinika geçirildi we oňa "agressiw görnüşde zorlukly paranoýa" diagnozy goýuldy. Belki, hökümetiňiz Durdygulyýewiň sözlerini halamandyr. Şeýle-de bolsa, bar bolan halkara kadalar onuň şeýle parahatçylykly sözlere bolan hukugyny ykrar edýär. Söz azatlygy BMG-nyň Raýat we syýasy hukuklar baradaky halkara konwensiýasy we ÝHHG-nyň dürli şertnamalary bilen goralýar”. Öz gezeginde Türkmenistandaky psihiatrik hassahanalaryň işgärleriniň arasynda bir NW çeşmesi NW habarçysy Oraz Saryýewe Gurbandurdy Durdygulyýewiň Lebap welaýatyndaky psihiatrik klinikada, hukuk goraýjy edaralaryň görkezmesine laýyklykda kazyýetiň karary bilen agyr hassalar üçin niýetlenen bölümde ýerleşdirilendigini aýtdy. Ol ýerde hökmany bejergi aldy. Klinikanyň lukmanlarynyň we saglygy goraýyş işgärleriniň hereketleri bu edaranyň ýolbaşçylaryna berk jogapkärçilik çekýär. Çeşme Durdygulyýewe amnesin goşmak bilen güýçli psihotrop dermanlary bilen sanjym edilendigini görkezýär. Häzirki wagtda bu näsag özbaşdak hereket edip bilmeýär, söz güýjüni ýitirdi we "keseki" ýagdaýynda.

Habarçynyň alan maglumatlaryna görä, özi bilen bir bölümde, hökmany suratda bejergi alýan hassalar hökmünde türkmen hukuk goraýjy edaralarynyň azyndan iki sany ýokary derejeli işgäri bar. Çeşme olaryň ýagdaýyna has kyn baha berýär.

W. Wolkow, O. Saryýew

"Doýçe welle"

Iň soňky habarlar

M.Baýmyradowyň Türkiýeden Türkmenistana bikanun deportasiýa edilmeginiň jikme-jiklikleri mälim boldy.
M.Baýmyradowyň Türkiýeden Türkmenistana bikanun deportasiýa edilmeginiň jikme-jiklikleri mälim...
Garaşsyzlyk güni ýa-da nepotizmiň ösmeligi/Очередной День Независимости туркмеского непотизма.
Garaşsyzlyk güni ýa-da nepotizmiň ösmeligi/Очередной День Независимости туркмеского непотизма.
Merkezi Aziýa aktiwistleri ABŞ bilen sebitleriniň täze gatnaşygy barada näme pikir edýärler?
Merkezi Aziýa aktiwistleri ABŞ bilen sebitleriniň täze gatnaşygy barada näme pikir edýärler?
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.