Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Wyždan tussagynyň ýagdaýy agyr.

Wyždan tussagynyň ýagdaýy agyr.

ABŞ-nyň 54 senatory we kongresmeni Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazowy wyždan tussagy Gurbandurdy Durdgulyýewi derrew we şertsiz boşatmaga çagyrdy. Bu barada ýakynda "Amerikanyň sesi" radiostansiýasy habar berdi.

Amerikanyň sesi, Helsinki komissiýasynyň başlygy, respublikan senator Sam Braunbekiň bu ikitaraplaýyn inisiatiwanyň prezident Nyýazowa ABŞ-nyň Kongresiniň azatlyk sözlerine bolan hukugyny ulanmaga synanyşanlygy üçin iki ýyllap psihiatrik keselhanada ejir çekýän jenap Durdygulyýewiň ykbaly barada alada edýändigini aýdyň görkezýändigini aýtdy.

Radio stansiýa Durdygulyýewiň garyndaşlarynyň psihiatrik klinikanyň işgärlerinden alan maglumatlaryna salgylanýar, akyl hassalygynyň alamatlary bolmasa-da, häkimiýetler ony akyl hassalygy diýip ykrar etmäge mejbur etdiler.

“2004-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda jenap Durdygulyýew Balkanabat şäheriniň esasy meýdanynda fewral aýynda parahatçylykly demonstrasiýa geçirmäge rugsat sorap, size we sebit häkimine hat iberdi. ABŞ senatorlarynyň we kongresmenleriniň Saparmyrat Nyýazowa ýazan hatynda: “Demonstrantlar hökümetiň syýasatyna garşy çykyp, häkimiýetleri syýasatyny üýtgetmäge çagyrjak bolýarlar. 2004-nji ýylyň 14-nji fewralynda Durdygulyýew zor bilen Balkanabatdaky psihiatrik klinika ýerleşdirildi. Tizara, uzakdaky Garaşsyzlyk sebitindäki klinika geçirildi we oňa "agressiw görnüşde zorlukly paranoýa" diagnozy goýuldy. Belki, hökümetiňiz Durdygulyýewiň sözlerini halamandyr. Şeýle-de bolsa, bar bolan halkara kadalar onuň şeýle parahatçylykly sözlere bolan hukugyny ykrar edýär. Söz azatlygy BMG-nyň Raýat we syýasy hukuklar baradaky halkara konwensiýasy we ÝHHG-nyň dürli şertnamalary bilen goralýar”. Öz gezeginde Türkmenistandaky psihiatrik hassahanalaryň işgärleriniň arasynda bir NW çeşmesi NW habarçysy Oraz Saryýewe Gurbandurdy Durdygulyýewiň Lebap welaýatyndaky psihiatrik klinikada, hukuk goraýjy edaralaryň görkezmesine laýyklykda kazyýetiň karary bilen agyr hassalar üçin niýetlenen bölümde ýerleşdirilendigini aýtdy. Ol ýerde hökmany bejergi aldy. Klinikanyň lukmanlarynyň we saglygy goraýyş işgärleriniň hereketleri bu edaranyň ýolbaşçylaryna berk jogapkärçilik çekýär. Çeşme Durdygulyýewe amnesin goşmak bilen güýçli psihotrop dermanlary bilen sanjym edilendigini görkezýär. Häzirki wagtda bu näsag özbaşdak hereket edip bilmeýär, söz güýjüni ýitirdi we "keseki" ýagdaýynda.

Habarçynyň alan maglumatlaryna görä, özi bilen bir bölümde, hökmany suratda bejergi alýan hassalar hökmünde türkmen hukuk goraýjy edaralarynyň azyndan iki sany ýokary derejeli işgäri bar. Çeşme olaryň ýagdaýyna has kyn baha berýär.

W. Wolkow, O. Saryýew

"Doýçe welle"

Iň soňky habarlar

Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1