Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

W. Pal bagyşlandy.

W. Pal bagyşlandy.

ÝÖRÜTE BEÝANNAMA

Şu gün irden Russiýanyň we Türkmenistanyň raýaty, adam hukuklary aktiwisti we raýat aktiwisti Waleriý Pal Mary şäherindäki türmeden boşadyldy.

Halkara goldaw bolmasa, onuň boşadylmagy mümkin bolmazdy.

Amnesty International, Human Rights Watch we Türkmenistanyň Demokratik Raýat Bileleşigi tussag edilendigi barada maglumat alansoň, Waleriý Paly goramaga we boşatmaga halkara adam hukuklary guramalaryny, Günbatar demokratiýalarynyň hökümetlerini we raýat aktiwistlerini çekmek üçin giň iş alyp başlady.

Bu ýerde, köp sanly döwlete degişli däl guramanyň, adam hukuklaryny goraýjylaryň we raýat aktiwistleriniň Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna ýazan hatlary we ýüzlenmeleri bilen häzirki boşadylmagyna goşant goşan kömegine baha bermek aşa kyn.

ABŞ-nyň ilçihanasynyň wekili jenap R. Maýlsyň we ÝHHG-nyň Aşgabatdaky wekilhanasynyň başlygy jenap I.Jikiçiň, ABŞ-nyň ilçihanasynyň diplomaty Jennifer Loprestonyň Waleri Palyň azat edilmegindäki uly rolyny aýdyp geçmelidiris.

Şeýle hem, Türkmenistanyň prezidenti G. Berdimuhammedowyň giň halkara çäreleriniň çäginde Waleriý Paly boşatmak üçin tutanýerli we adamkärçilikli karar berendigini bellemelidiris. Bu, ýakyn wagtda Türkmenistanyň häkimiýetleriniň beýleki syýasy tussaglary we wyždan tussaglaryny türkmen türmelerinden boşatmak kararyna geljekdigine umyt döredýär.

Waleriý Palyň maşgalasynyň islegini ýerine ýetirip, Türkmenistanyň Demokratik raýat bileleşigi onuň boşadylmagyna kömek edenlere çuňňur minnetdarlyk bildirýär.

Türkmenistanyň Demokratik raýat bileleşigi

Gollandiýa.

Iň soňky habarlar

Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
“Serhetsiz habarçylar” ýyllyk metbugat azatlygy reýtingini çap etdi.
“Serhetsiz habarçylar” ýyllyk metbugat azatlygy reýtingini çap etdi.