Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistandaky syýasy tussaglaryň garyndaşlary bilen gatnaşygy çäklendirilýär.

 Türkmenistandaky syýasy tussaglaryň garyndaşlary bilen gatnaşygy çäklendirilýär.

Yurduň gündogarynda süzgüç Lagerleri döretmek boýunça işler alnyp barylýar.

Bize gowushan maglumatlara gorya Türkmenistanda syýasy tussaglaryň garyndaşlary, COVID bilen baglanyşykly karantin çärelerine salgylanyp, türkmen türmelerinde girizilen saparlaryň, hat alyşmalaryň we ýaýlymlaryň çäklendir mele rinden zeýre nýärler. Çäklendir meler bir ýyl töweregi öň girizilipdi, syýasy tussa glara alternatiw aragatnaşyk mümkinçilikleri berilmeýär (mysal üçin, garyndaşlary bilen telefon arkaly söhbetdeşlik mümkinçiligi).

Baýramali koloniýasyndan 2020-nji ýylyň güýzünde bir topar dini tussagyň karantin çäreleri bahanasy bilen meşhur Owadan Depe türmesine geçirilendigi habar hem berildi. Iş kesilenleriň biriniň garyndaşlary Baýramalide soňky duşuşygy diňe 2020-nji ýylyň başynda alyp boljakdygyny, şondan soň diňe ýaýlymlara rugsat berilendigini aýtdy. Ogly 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Owadan Depe geçirilenden soň, bu türmäniň administrasiýasy karantin sebäpli islendik pul geçirmegiň gadagan edilendigini habar berdi.

Dürli çeşmelere görä, Lebap welayatda daşary ýurtlardan, ilkinji nobatda Türkiýeden gaýdyp gelýän Türkmenistanyň raýatlary üçin karantin we süzgüç lagerini döretmek boýunça işler dowam etdirilýär. Lageriň maksady, ýerli çeşmelere görä, diňe COVID bilen baglanyşykly karantin çäreleri däl, eýsem protest hereketi bilen baglanyşyklary üçin raýatlary süzmek. Esasanam elektron maglumat göterijileri barlamak göz öňünde tutulýar. Bu maksat bilen Türkmenistan Ysraýyldan telefonlary, planşetleri we noutbuklary açmak üçin ýörite enjamlary we programma üpjünçiligini satyn aldy. Lager ishini şu ýazda başlap biler.

Tajigul Begmedova, Turkmen Helsinki Fondy.

Vitali Ponomarev, “Memorial”YHM.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.