Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistandaky syýasy tussaglaryň garyndaşlary bilen gatnaşygy çäklendirilýär.

 Türkmenistandaky syýasy tussaglaryň garyndaşlary bilen gatnaşygy çäklendirilýär.

Yurduň gündogarynda süzgüç Lagerleri döretmek boýunça işler alnyp barylýar.

Bize gowushan maglumatlara gorya Türkmenistanda syýasy tussaglaryň garyndaşlary, COVID bilen baglanyşykly karantin çärelerine salgylanyp, türkmen türmelerinde girizilen saparlaryň, hat alyşmalaryň we ýaýlymlaryň çäklendir mele rinden zeýre nýärler. Çäklendir meler bir ýyl töweregi öň girizilipdi, syýasy tussa glara alternatiw aragatnaşyk mümkinçilikleri berilmeýär (mysal üçin, garyndaşlary bilen telefon arkaly söhbetdeşlik mümkinçiligi).

Baýramali koloniýasyndan 2020-nji ýylyň güýzünde bir topar dini tussagyň karantin çäreleri bahanasy bilen meşhur Owadan Depe türmesine geçirilendigi habar hem berildi. Iş kesilenleriň biriniň garyndaşlary Baýramalide soňky duşuşygy diňe 2020-nji ýylyň başynda alyp boljakdygyny, şondan soň diňe ýaýlymlara rugsat berilendigini aýtdy. Ogly 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Owadan Depe geçirilenden soň, bu türmäniň administrasiýasy karantin sebäpli islendik pul geçirmegiň gadagan edilendigini habar berdi.

Dürli çeşmelere görä, Lebap welayatda daşary ýurtlardan, ilkinji nobatda Türkiýeden gaýdyp gelýän Türkmenistanyň raýatlary üçin karantin we süzgüç lagerini döretmek boýunça işler dowam etdirilýär. Lageriň maksady, ýerli çeşmelere görä, diňe COVID bilen baglanyşykly karantin çäreleri däl, eýsem protest hereketi bilen baglanyşyklary üçin raýatlary süzmek. Esasanam elektron maglumat göterijileri barlamak göz öňünde tutulýar. Bu maksat bilen Türkmenistan Ysraýyldan telefonlary, planşetleri we noutbuklary açmak üçin ýörite enjamlary we programma üpjünçiligini satyn aldy. Lager ishini şu ýazda başlap biler.

Tajigul Begmedova, Turkmen Helsinki Fondy.

Vitali Ponomarev, “Memorial”YHM.

Iň soňky habarlar

Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
 Azatlyk Radiosy  “Meni sem edip bilmezler”: Türkmen žurnalisti Ýewropa goýberilmezliginden soň
Azatlyk Radiosy “Meni sem edip bilmezler”: Türkmen žurnalisti Ýewropa goýberilmezliginden soň