Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Žurnalistiň ölümini derňemek üçin çagyryş.

Žurnalistiň ölümini derňemek üçin çagyryş.

Halkara žurnalistler federasiýasy türkmen häkimiýetlerini tussag edilen žurnalistiň ölümini derňemäge çagyrýar.

Halkara žurnalistler federasiýasy žurnalist Ogulsapar Myradowanyň Türkmenistanda ölümi barada doly derňew geçirmäge çagyrýar.

Bu barada UNIAN-a Ukrainanyň garaşsyz metbugat kärdeşler arkalaşygynyň metbugat gullugynda habar berildi.

"Azatlyk" radiosynyň Türkmen habar gullugynyň žurnalisti türkmen türmesinde öldi, ýöne ölen wagty we ýagdaýy entek belli däl.

Halkara žurnalistler federasiýasynyň taslamalar bölüminiň müdiri Oliwer MONY-KÝURL "Türkmenistan dünýädäki iň repressiw ýurtlaryň biri, şonuň üçin Ogulsaparyň ölümi onuň öldürilendigi baradaky şübheleri döretdi" -diýdi. Şeýle-de bolsa, biz häkimiýetleri bu ganhorlugy doly derňemäge we jogapkärleri jogapkärçilige çekmäge çagyrýarys "-diýdi.

NMPU-nyň metbugat gullugynyň "Azatlyk" radiosyna salgylanyp habar bermegine görä, žurnalistiň garyndaşlary jesedi derrew lukman tarapyndan barlamagy talap edipdirler, ýöne olaryň talaplary diňe jeset işgärleriniň haýbatlaryna sebäp bolupdyr. O. Myradowanyň çagalary boýnunda käbir yzlary we kellesinde uly ýarany gördüler. "Azatlyk" radiosyna beren interwýusynda žurnalistiň garyndaşlary howpsuzlyk gullugynyň we morgyň wekilleriniň maşgalasyna O. Myradowanyň tebigy sebäplerden ölendigini we başga ýollary ret edendigini aýtdy.

"Azatlyk" radiosynyň habaryna görä, O.Myradowa iýun aýynyň ortalarynda adam hukuklary ugrunda göreşýän birnäçe aktiwist bilen bilelikde tussag edilipdi we häkimiýetleriň tussag edilmeginiň sebäbi barada hiç hili düşündiriş bermändigini aýtdy. Awgust aýynda O. Myradowa we beýleki iki tussag bikanun ýarag saklamakda aýyplanyp, ýedi ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Türkmenistanyň polisiýasy žurnalistleri birnäçe gezek tussag edipdi. Mart aýynda ýene iki sany "Azatlyk" žurnalisti tussag edildi. Hommadow we Öwezow. Polisiýa tussag edilmeginiň sebäbini we nirededigini düşündirmekden ýüz öwürdi.

Unian.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....